104.

V Praze, 18. dubna 1611.Camillo Cutaneo vévodovi Parmskému: Sněm byl zahájen 12. dubna, císař předložil proposici, stavové poradivše se, žádali ho především za rozhodnuti v těchto bodech: aby byli poprošeni o korunování krále Matyáše "per non pregiudicar al ius eligendi", aby byli zproštěni přísahy, aby mohli "communicare e conferire con il re di Ungaria a consigliarsi seco", aby se císař vyslovil o artikulích, o nichž se zmínil v proposici a aby achtoval Pasovské. Císař odpověděl 16. dubna "che quanto al pregare gli signori stati a coronar il re per il loro ius non occorreva, poiché già ¾ havevano mostrato nel disegnarlo dopo la morte sua, e che non poteva far altro che permettere la detta coronatione [Z této zprávy ještě patrněji než z listu Cataneova kardinálovi Borghese v č. 100 je viděti, že císař v první chvíli naprosto odmítl požadavek stavů, aby je požádal za korunování Matyášovo.]; che giurando a S. Mà regia saranno liberi del giuramento fatto alla cesarea; che sua Mtà gli lascia voluntieri conferire, communicare e consultarsi col re"; dále žádal císař, aby ho nechali bydliti v Praze nebo jinde v království, jak se mu bude líbiti, aby mimo jeho panství mu poskytli důchod "per potersi mantenere come conviene" a aby se zavázali zaplatit dluhy české komory učiněné "per servitio del regno"; císař slíbil, že dá ve čtrnácti dnech Pasovské do achtu nebo je propusti. Stavové se radili o této odpovědi a dnes oznamují své rozhodnutí králi, aby zítra nebo pozítří [Výslovně praví "per darla (totiž risolutione) domani o ľ altro a sua M" na rozdíl od své zprávy kardinálovi Borghese, kde mluví jen o zítřku; viz č. 100.] je dali císaři. Je naděje, že dojde k dobrému srovnání a že korunování bude nejpozději o letnicích [Nyní následuje zpráva o povolání biskupů ke korunování a o nevolnosti Matyášově podobně jako v č. 100; pak mluví o věcech říšských.]. Incipit: "Martedì passato. Datum: "Da Praga gli 18 Aprile 1611". [List téhož obsahu téhož dne poslal Camillo Cataneo kardinálovi Mininovi (archiv Vatikánský: Borghese I. 641, fol. 353.)]

Orig. v státním archivu v Neapoli: Carte Farnesiane 129, fasc. 5 a 6. A tergo adresa vévodovi Parmskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP