103.

V Praze, 18. dubna 1611.Medici [velkovévodovi Toskánskému]: Stavové odpověděli na proposici učiněnou císařem sněmu, aby císař je požádal o volbu krále Matyáše, per avvantaggiare la pretensione che hanno, che questo regno sia in tutto elettivo, aby je zprostil přísahy, prohlásil artikule [T. j. artikule, o nichž se zmínil ve své proposici, viz č. 40.] a achtoval Pasovské; císař replikoval, že je zprosti přísahy při korunování králově, dále "che nella proposizione si contentava, che s aggiugnesse pregare per la coronazione in vigore della resignazione già pregata altra volta, di che restorono subito capaci essendogli detto, che chi già era disegnato, non poteva di nuovo essere eletto"; acht proti Pasovským je ochoten vyhlásiti, ale dává jim na uváženou, že by se měly dříve zkusiti všechny jiné prostředky, než by se vojsko uvrhlo v zoufalství; pokud jde o další jednání, žádal císař, aby se mu dala "una conveniente contribuzione per vivere", aby se mu ponechala všechna panství, aby král a stavové převzali dluhy "fatti come re di Bohemia", s čímž budou nesnáze, a aby mohl bydleti na hradě Pražském a kdekoli jinde v Čechách; nyní se očekává odpověď stavů českých a ustanovení dne korunováni. Brzy po té by byl chtěl císař couvnouti, ale nenalezl nikoho, kdo by mu dával naději; pak dal zavolati Vchynského [Václava Vchynského.] "promettendole gran cose" a nařídil, aby se Turnovi nabídlo panství Krumlovské, "se volevano aiutarlo contro il fratello, che nessuno di loro se n è voluto fidare et se ne sono risi; al Wolstein [Adamovi ml. z Valdštejna.] ancora ha passato il donativo de cinquanta mila talleri, altra volta scritti, che dipoi con molta vergogna ha fatto anco peggio di prima". Císař poslal tajně o pomoc do Saska; byl vážně nemocen, nejvíce ho rmoutí "la prigionia di questi negromanti", kteří, jak se praví, vyznávají prapodivné věci; jeden prý šel do Vídně otrávit krále a když se to nezdařilo, byl učiněn pokus pomoci čar se psem proti králi; v těchto dnech byl zatčen též "un signore della cancelleria imputato ď haver detto, che bisognerebbe ammazzare il re per ovviare a questi inconvenienti contro ľ imperatore", ale byl osvobozen; Tengnagl vypovídal mnoho závažných věci; kněze obviněného z negromancie se u krále ujali nunciové. Pasovšti leží v Budějovicích; arcikníže Leopold, který je v Pasově, psal vévodovi Vilémovi Bavorskému a chtěl dosáhnouti pomoci, aby, jak pravil vyslanec španělský, zase mohl vtrhnouti do Rakous, avšak nepochodil. Vévoda Brunšvický, vyjednávaje s králem ve prospěch císařův, pravil mu "che i Bohemi lo volevono fare un re di stucco, il che essendosi risaputo dagli stati, gli mandorono un ambasciata"; stavové činili mu výtky, na které odpověděl [Zde opakuje Medici známé věci z protokolu a jiných akt.; srovn. č. 21 a j.]. Vyslanec španělský, obdržev odpověď krále Matyáše o vpádu Leopoldově, šel k němu, aby mu projevil své míněni; když vtrhl Leopold do Prahy a když se jednalo o poškození práv domu Rakouského k tomuto království, objevila se u španělského vyslance myšlenka španělského nástupnictví v tomto království s vyloučením linie štýrsko-hradecké po smrti obou bratři a proto se zdá, že Španělé nebudou rádi viděti úmysly Matyášovy se oženiti. Až bude skončeno jednání v Čechách, bude svolán říšský sněm a Matyáš zvolen králem Římským. Medici banketuje s královskými jako nuncius a vyslanec španělský. Incipit: "In esequuzione". Datum: "Di Praga li 18 ď Aprile 1611.

Orig. v státním archivu ve Florencii: Codice tiro. 4366, carteggio universale.
Přihlásit/registrovat se do ISP