277. V Praze 20. června 1607.

Panovník České komoře o vyrovnání velkých nedoplatků posudného. Z výkazů, které podala Dvorské komoře, vyplývá, že v jednom kvartálu jest až 6.000 zl. nedoplatků, a protože ani všechny příjmy nestačí k vydržování dvora, vznikají velké škody, tím větší, že tím trpí také splácení a úrokování domácích dluhů a musí být opatřeno formou anticipací, česká komora je nemůže nechat narůstat, nýbrž podle své instrukce a sněmovního snesení musí je vymáhat s větším důrazem než dosud. Nechť k tomu cíli svolá k jistému dni do Prahy všechny krajské výběrčí posudného, kteří s sebou přinesou výkazy restů a účetní registra. Schůze buď svolána panovníkovým jménem a datum oznámeno Dvorské komoře. Výběrčí musí přinést uzavřené účty, které budou srovnány s počty rentmistrovskými a s tím, co bylo měsíčně z toho zasíláno Dvorské komoře. Rostou-li stále nedoplatky posudného, které povolili pro náš dvůr věrní stavové ze své lásky, vzniká pak nedostatek a stížnosti u dvora se množí, a to jest třeba přiměřeným způsobem napraviti.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 juni'. Pod textem jinou rukou: Lecta et approbata in consilio, 19. junii anno 1607.
Přihlásit/registrovat se do ISP