251. V Praze 14. února 1607.

Dvorská komora nechce opomenout upozornit Tajnou radu, ze docházejí zprávy, že Gaisbergerův pluk táhne od Komárna a chce se v Rakousích spojit s Hohenlohovou jízdou a pustit se na Moravu. Moravští stavové jsou rozhodnuti překaziti to násilím a proto jest třeba této srážce, pokud možno, předejíti. Česká domovní berně má být sice použita pro vojsko na báňské hranici, jedoch mit grossen nucz zu verhütung obberürtes unheils und übels mitlerweil hieher zu gebrauchen wäre, bis man mit deme sonsten hiezue assignirten und Irer Dt durch den herrn hofcamerpresidenten guetwillig cedirten mittl aus der österreichischen salzsteugerung gevolgen und daraus die erstattung widerumb wie billich in die haussteur tun müge, weil man sich derselben bei vorhabender übemembung der perkstetterischen gräniz notwendig gebrauchen wirdet muessen. Dvorská komora se má postarat o odevzdání hotově vybrané české berně. Má o tom dostat rozkaz přímo od panovníka, ale dosud nedošel, protože president České komory Štepán ze Šternberka tvrdí, že mu tato daň byla dána panovníkem na splacení anticipací, učiněných na účet různých svolení českého sněmu, a to i berně domovní. To však neodpovídá skutečnosti a Šternberk by také nedokázal, že na ni znějí nějaké anticipace, protože stavy byla podmíněna na výpravu válečné hotovosti nebo jinak byla určena na vydržování "báňské hranice". Proto nyní má s ní disponovat Dvorská komora, nemluvíc o tom, že by v nynější době tak vysokých povinností chtěl president České komory odejmout Dvorské komoře prostředky, bez nichž by se nemohla obejít. Proto prosí Tajnou radu o účinnou pomoc.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, zn. ,Böhmen 1607 februarius'. Pod textem byl přičiněn tento dodatek: P. S. Bittet auch die Hofcamer hiemit zum höchsten um befürderung an Irer Mt signatur, deren zu negst vorstehunden fürstentag in Schlesien, welcher auf den 19. dite angestelt, gehörigen expedition, weil numehr periculum in mora und sonsten solche expedition, wen der curier damit morgen nit fortreit, zu spet kommen wurde, ut supra. Alia manu: Lecta et approbata in consilio 14. februarii anno 1607 a opět alia manu: Zuschreiben und alsdan alsbald den herm von Liechtenstein noch heut zue zu bringen 14. februarii 1607. - O pluku Hohenlohově více pod č. 246. Gaisbergův pluk byl najat roku 1605 z rakouských peněz; jeho velitel byl Bavor a katolík, srv. Meyer, Nuntiaturberichte, str. 775. - Stieve, Die Politik Bayerns II., s. 826, tvrdí, že počátkem roku 1607 leželo v Rakous.ch 6.000 mužů jízdy i pěchoty, kteří pro nedostatek peněz nemohli být abdankováni; císař byl prý jim dlužen přes milion zlatých. Gaisbergerův pluk nebyl abdankován ještě koncem července 1607 a tehdy jeho pohledávka činua prý již 280.000 zl. V té době byl pluk již na Opavsku a slezští stavové poskytovali mu "liefergeld"; srv. Uva, Regesta fondu Militare II, s. 341-346. O řádění Gaisbergerova pluku na Moravě a ve Slezsku vypráví podrobnosti již "Českomoravská kronika" IV., str. 574 a další. - Pluk Hollachův byl na Moravě již v týdnu po 14. únoru, neboť 23. února 1607 jest již datována odpověď Rudolfova na stížnost místodržícího hejtmana zemského Ladislava Popela z Lobkovic; srv. archiv ministerstva vnitra v Praze ,Missivi' sv. 116. fol. 15 p. v. Gaisbergerovu pluku pak vyjednával panovník ubytování na Moravě listem témuž zast. hejtmanu ze 6. dubna toho roku; ibid. fol. 55.
Přihlásit/registrovat se do ISP