222. Ve Vídni 19. července 1606.

Arcikníže Matyáš ředitelům české berně, aby z posledního berního termínu dali poukázat plukovníku Janu Kryštofu Buchheimovi 10.000 zl., které mu panovník přislíbil na přilepšenou.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, sig. ,Böhmen 1606 julius'. In margine: An die zur behembisch contribution verordnete commissarii a jinou rukou: Item mutatis mutandis an jüngeren Henkl


[v shora uvedeném konceptu pluk. Buchheim, jest označen jako Puechheimb a bez křestního jména. Jmenoval se Jan Kryštof a byl plukovníkem jízdy, tía podzim 1604 velel pluku jízdy v boji o Ostřehom; byl prý protestant (viz A. O. Meyer, Nuntiaturberichte IV, str. 331). Příštího roku byl se svým lidem pod velením Baštovým (ibid. str. 392); na. jaře vykazoval stav 1500 mužů, v říjnu již pouze 1000 mužů; byl to lid dolnorakouských stavů. Stál ve zbrani ještě v červenci 1606 a nuncius počítal s jeho sborem také při svých intrikách proti Vídeňskému míru; srv. Meyer 1. c. str. 803. Tentokrát však jej jmenuje katolickým baronem a uvádí jej jako kontrast proti.kacíři" Kühnburkovi. - Lazar Henckel mladší měl bankovní dům v Praze na Malé Straně, roh Karmelitské ulice a náměstí; viz o něm pozn. 1. u č. 180].
Přihlásit/registrovat se do ISP