211. V Praze 26. května 1606.

Panovník připomíná České komoře své upozornění z 22. dubna toho roku o válečné berni z obou Lužic, Chebska, Loketska a Kladska, že nemá ji být jinak použito leč na zaplacení neabdankovaného vojenského lidu, že má být dána do rukou Karla z Lichtenštejna a Zachariáše Geizkoflera, kteří jsou v té věci pomocníky arciknížete Matyáše, a ubezpečuje, že se tak děje ve srozumění s nejvyššími českými úředníky, jimž bude pak vyúčtována. Komora může tedy činiti na ni obligace, jako již ostatně učinila s 51.000 tolary, dle příkazů arciknížete Matyáše, nikterak však odváděti ji do rukou ředitelů české berně Jakuba Breunera, Jakuba Molarta a svého presidenta Stepána Šternberka.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, značka ,Böhmen 1606 mai'. In margine: An die Behm. camer a in marg. alia manu: Nota. Diese zwei schreiben sollen zwar fürderlich gefertigt, aber wanns beschehen, nit fortgeschickt, sondern Seiner Gnaden dem herrn Jörger zuegestellt werden. 24. mai 1606. Zum abhören. A opět jinou rukou: Eodem die lecta et approbata a d. marescalco et dorn. Jörgern


[panem maršálkem míněn, dvorní maršálek Arnošt sťób. pán Molart, člen Tajné rady a rok. místodržitélské vlády, Helmhart Jörger byl rovněž členem tohoto sboru místodržících; oba tedy současně rádci arciknížete Matyáše. Zadumáš Geizkofler byl říšský fenikmistr, t. j. přednosta kanceláře říšské válečné berně. Karel z Lichtenštejna byl r. 1606 členem Tajné rady a moravským zemským hejtmanem. V Tajné radě byl již od r. 1600 a do r. 1604 spravoval úřad nejvyššího dvorního hofmistra].
Přihlásit/registrovat se do ISP