199. V Mělníku 3. dubna 1606.

Mělničtí Pražamům Staroměstským se omlouvají, že potřebujíce sami úvěru nemohou odvésti 540 kop míš. anticipace.

Zápis v ,Kopiáři z let 1604-1607' fol, 99. v archivu města Mělníka, nadepsaný ,Pánům staroměstským o anticipaci

S[lužbu] s[vou] v [zkazujeme], slovutné a mnoho vzácné poctivosti, páni nám laskavě přízniví, zdraví etc. Ráčili jste nám psaní, jehož datum v Praze v pátek po neděli smrtedlné 17. III. léta tohoto 1606 učiniti, žádajíce a napomínajíce nás, abychom, což jest na město naše podle rozvržení spravedlivě učiněného, anticipaci jako pět set čtyřicet kop míš. uloženo, časně opatřili a beze všech odkladův při svatém Jiří Vašim Milostem odeslali[myšlenka anticipovati část projednávaných berní před jejich zákonnými termíny byla vyslovena prvně v posudku, který podali 16března Tajné radě presidenti Dvorské, České a Slezské komory; srv. S. Č. XII., s. 178], z kteréžto summy tak od nás složené, že žádné škody míti nemáme, nýbrž nám z ní ourok náležitý při termínech svatého Jiří a svatého Havla v solnici Vašich Milostí odvozován býti má. Pakli bychom toho učiniti zanedbali, tehdy že byste tu věc v ta místa vznésti, odkudž bychom pro to citovaní souce, k tomu jiným spůsobem přidržáni byli. Jakž též psaní Vašich Milostí to v sobě mnohem šíře zdržujíce [!] zavírá, jemu jsme vyrozuměli, i nečiníme Vašim Milostem tejna, že my sami prve i na místě obce naší mnoho tisíc porůzno dlužni jsme a ještě bychom, kdyby možné bylo, u některých dobrých pánův a přátel k důležité potřebě naší v některou summu vdlužiti se rádi chtěli. Nevěda pak, kde se více zdlužiti, také nám možné bezelstně není tak uložené summy, jsa již na nejvyšší zsouženi, a mimo všeckny berně ještě od vojákův znamenité škody snášejíce, opatřiti a Vašim Milostem odvésti. Pročež Vaše Milosti žádáme, že mimo tak obtížné berně a daně nás a chudé obce naší nemálo prve zadlužené, takovou summou obtěžovati neráčíte, nýbrž nad námi jakožto spoluoudy v té přičíně lítostivé utrpení jmíti ráčíte a my se Vašim Milostem toho povolnými službami našimi odměňovati rádi chceme. S tím milost Pána Boha rač býti s námi všemi. Datum v městě Mělníku nad Labem v pondělí po provodní neděli, 3. Aprilis léta 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP