187. [1605.]

Zápisy o placení daní z města Jaroměře v r. 1605.

Výpisy z Knihy všelijakých pamětí, založené 1595, fol. B 14 pv. - 19 v městském archivu v Jaroměři.

Léta Páně 1605 ve čtvrtek po neděli Cantate [12. V.] za pana Jana Tomášova v plné radě Lauryn Zástěra a Petr Chůdek, osoby radní, jsouc vyslaní do města Hradce nad Labem, při navrácení svém domů předložili qvitancí od slovutných pánů Jana Valteryna Plzenskýho a Petra Reisingera, měštěnínův, J. Mti cís. berníkův kraje Hradeckého, na sbírky za termíny s. Vavřince, Václava a vánoční, z lidí šosovnich po XLVIII gr z jednoho faráře po 1 kopě a z lidí IX zádušních po XXIIII gr (630 kop 36 grm.). Item za termín druhý sv. Jiří z dobytkův na prodaj zbitých, z vína (639 věder) po XII gr a z páleného 53 pinet po lllI gr, 171 kop 2 gr. Činí toho v jedné summě 801 kop 35 gr, vše míš., kderážto quitancí do sklepu sirotčího jest schována.

Léta ut supra v outerý po neděli Rogationum [17. V.] za p. Jana Tomášova v plné radě J. Mti cís. rychtář pan Václav Prokůpek předložil kvitancí na posudné od urozeného pána Václava Pergera z Altenburku, J. Mti cís. vejběrčího posudního, že jest odvedl posudního, co jest se v městě Jaromíři svařilo od dne a památky sv. Tří králů až do dne a památky sv. Filipa a Jakuba, vše léta 1605, jmenovitě z LXXXV varův a z nich na prodaj vystaveno 1020 sudův piva bílého, dáti se dostalo z každého sudu po 6 gr č. počítajíc summa facit 102 kop gr č., kderážto kvitancí též do sklepu sirotčího jest uložena.

Léta Páně 1605 v pátek po památce XII apoštolův rozeslání [22. VII.] pan Lauryn Zástěra a pan Petr Chůdek, osoby radní, předložili kvitancí, podepsanou vlastnoručně p. Vulterýnem a p. J. Rožnovským, berníky kraje Hradeckého, na sbírku kominnou, odvedenou od nich z 286 komínův za termín sv. Trojice léta tohoto 1605, z každého komínu X gr m., summou 47 kop 40 gr m.

Léta Páně 1605 v sobotu po památce sv. Petra v okovách [6. VIII.] za p. Jana Čížka v radě Adam Hála a Jiřík Kuchař, písař radní, přijevše z měst Pražských, oznámili odvedení defensí za termín sv. Trojice summy 170 kop m. Podle toho ti vyslaní přivezli sebou summy hotové LXXXXVII kop m., kteráž v truhlici sirotčí zůstává na budoucí berně zaplacení, aneb zaplacení zoldátům v markrabství Moravském. Při tom utraceno XII 1/2 kopy XVI gr III dm.

Léta Páně 1605 ve čtvrtek po sv. Jiljí [8. IX.] za p. Mikuláše Chůdka p. Jan Bubenskej primátor i pan Tomáš Vodňanskej přijevše z měst Pražských od sněmu učinili relací: vypůjčivše pro město v Praze 170 kop míš., kterouž summu za termín minulý svatobartolomějský pánům Pražanům odvedli. Tento reštant páni důchodní Tobiáš Rok a Matyáš Zástěra z důchodů obecních... Toho léta 1605 v outerej po sv. Matouši [27.IX.] jest na tu summu vypůjčenou 170 kop oplaceno z berně podružské XL kop 27 gr č. a z berně od sousedův vybrané XXI M: kopy gr č. a tak ještě jim má se splatiti XXII 1/2 kopy 13 gr č.

Léta Páně 1605 v sobotu po památce sv. Michala archanděla Páně [1. X.] při šťastném příjezdu rytíře p. Jana Bunsona z Bunsonu, měst věnných hofrychtýře, odveden jest mu Sos 80 kop gr č., J. Mti panu podkomořímu povinnosti 5 kop gr, hofrychtýři 1 kopu, písaři 1 kopu.

Item 1605 v outerý po památce sv. Alžběty vdovy [22. XI.] za pana Mikuláše Chůdka pan Petr Chůdek a Jiřík Kuchař písař napomenuti v Praze o odvedení podle sněmovních nařízení zadržených berní, předložili po svém návratu kvitancí od p. p. Pražan Starého M. Pražského, že jsou dle sněmovního snesení - kterýž sněm zavřín na hradě Pražském v pondělí po sv. Jiljí léta 1605 - defensí za termín sv. Matouše nyní minulý summy ICLXX kop m., tolikéž druhou za termín sv. Šimona a Judy minulý též 170 kop a třetí defensí podle sněmovního nařízení v sobotu po sv. Valentinu za termín sv. Havla opět 170 kop. m. a naposledy při tom odvedli z berní domovních v outerý po památce stolování sv. Petra léta předešlého 1604 za termín svatomikulášský nejprv příští 120 kop m. a přidáno jim z peněz pánů Boleslavských 50 kop m., což v jedné summě činí 170 kop m.
Přihlásit/registrovat se do ISP