184. [1605]

Berní platy města Kutné Hory za rok 1605 z důchodů městských.

Výtah z pňznávacích listů, zapsaných v ,Kopiáři listův 1601-1614' fol. 319-321 pv. v archivu města Kutné Hory. Poslední zápis o posudném tamže na fol. 247 pv.

1. Formy listů přiznávacích z lidí poddanejch k obci a záduší náležitých na sbírky zemské vedle sněmu prvního léta 1605 na Sbírku z měšce vlastního po 20 gr:

Pánům berníkům kraje Kouřimského ze 23 osob po 40 gr míš.. z měšce svého vlastního.. na dva rozdílné termíny, totiž v pondělí po památce sv. Trojice 20 gr míš. a sv. Havla též

20 gr míš. 7 kop 40 gr č.

Pánům berníkům kraje Čáslavského ze 143 osob osedlých..... 48 kop

II. Forma listův přiznávacích z komínů za 2 termíny pondělího po sv. Trojici a sv. Havla

za každý termín po 5 gr č všechny komíny v tvrzech našich Lorci pod Kaňkem, Křeseticích

a Bikánči, vše v kraji Čáslavském, sčísti dali a těch se nachází 13... 2 kopy 10 gr č.

III. Forma listův z poddanejch na sbírku vojenskou jinak měsíčnou za 3 termíny svatovavřinecký, svatováclavský a vánoční po 12 gr č., ovčákův po 10 gr, pacholkův 3 po 5 gr a 2 far neb kolatur po 30 gr č.:

Pánům berníkům kraje Čáslavského... osedlých 143 i s těmi šestnácti ve vsi Předbořicích a Cerninách k záduší podle kšaftu Jana Máslníka, fara neb kolatura v Křeseticích, ovčáci pak ve dvorcích špitálským a bikáňským 2 a pacholci 3 109 kop 3 gr č.

Pánům berníkům kraje Kouřimskýho... osedlých 23, fara jedna ve vsi Zibohlavech, ovčákův a pacholkův žádných... 15 kop 18 gr č.

IV. Forma na berni podomovní za 2 termíny svatého Bartoloměje a sv. Mikuláše za každý termín po 10 gr č:

Pánům berníkům kraje Čáslavského... osedlých 143 se nachází... 48 kop

Pánům berníkům kraje Kouřimského ze 23 sídel facit 7 kop 40 gr. č.

V. Na list přiznávací ze mlejnův neb kol mlejnskejch na dvojí sbírku za termín sv. Vav řince a sv. Václava po 15 gr č:

pánům berníkům kraje Čáslavského... jsme všecky takové mlejny na gruntech našich obecních a zádušních sčísti dali a těch se kol moučnejch a sladovnejch nachází devět 4 kopy 30 gr č.

VI. Z vlny za termín svatováclavský .... z každého kamene, což by ji prodal po 40 gr č. Vedle kteréhož svolení jsme vlny téhož roku 1605 65 kamen z dvorův našich

prodali 4 kopy 32 gr č.

VII. Jiný listy přiznávací z poddanejch... sněmem třetím léta 1605 svolené... ž vlastního měšce na místě každého poddaného po 20 gr na 2 termíny sv. Matouše a sv. Šimona a Judy každý termín po 10 gr:

Pánům berníkům kraje Čáslavského... jsme vyhledati a sčísti dali a těch se nachází 143...

dáti přijde 48 kop -

Pánům berníkům kraje Kouřimského in eadem forma [7 kop 40 gr č.]

VIII.... v pivovaře našem Loreckém pod Kaňkem k Hoře Kutné ležícím od času sv. Jakuba Velikého léta pominulého 1604 až do sv. Filipa a Jakuba přítomného 1605 t. j. za tři kvartály dvaceti osm varův piva bílého svařiti a z toho na prodej 392 věrtele vystaviti dali. Z kteréhož tak na prodej vystaveného z každého věrtele po 6 gr čes. počítá jích... dáti se dostane 39 kop 12 gr č.


[formule nedopsána a částka 7 kop 40 gr. č. neuvedena; doplněna dle přiznání sub IV. Součet by činu 341 kopu 45 gr. č. Protože však posudné jest uvedeno jen za tři kvartály, dlužno míti zato, že se zvýši ještě nejméně o 13 kop 4 gr. Dlužno ovšem si ještě povšimnout, ze posudné jest placeno jen z piva bílého, takže není vyloučeno, že přiznání na pivo ječné nebylo zapsáno].
Přihlásit/registrovat se do ISP