176. V Praze 1. října 1605.

Zápis o schůzi užší královské rady.

Vlastnoruční zápis nejv. kancléře Zdenka z Lobkovic v jeho diariu, v Lobkovickém archivu v Roudnici F. G. 45 Nro. 4. fol. 176 pv -177.

1 octobris 1605 Prage

Ego, d. praefectus, d. burgravius Carlsteinensis, d. praeses [camerae bohemicae], secretarius.

Proposui dd. officialibus, quandoquidem Strigonium gravi obsidio retenetur et Ujvar valde premitur, Rudolphus Baglioni cum suis 800 equitibus interfectus. Ideo petit clementer caesar, ut illi 1500 equites et Vratislaus quam primům habeant delectum et comissarius cum pecuniis expediatur [právě 1. října zasílal vídeňský nuncius Serra kardinálu Borghese zprávu o pádu jedné z tvrzí ostřihomské pevnosti, totiž pevnosti sv. Tomáše. Následující věta se týká patrně bitvy u vsi Szabaru v obvodu Velké Kaniže, kde prý císařský pluk, složený z Italů a Valonů, byl překvapen útokem tatarské lehké jízdy a rozprášen. Nový požadavek vojska a peněz se opíral o usnesení posledního českého sněmu z 5. září 1605; srv. S. Č. XI. 1, str. 339. Nová jízda 1500 mužů a pěší kluk Vratislavův o 3000 mužů měly nahradit českou zemskou hotovost, která byla právě z Uher stahována].

D. praefectus intellexit, quid ego mandátu caesaris proposuerim, cum equites sint in promptu, ut fiat delectus utriusque peditatus et equitatus; nos nescimus in quo státu sint res Moraviae et quo debeat ille miles.

D. Slavata: bene dixit d. praefectus, tota substantia in pecuniis, pecuniae querantur et in-terim fiat delectus d. Ad. [tři šifry].

D. praeses: totam substantiam esse in pecuniis, contributiones in anno et dimidio vix ha-bebunutur, ideo anticipatio primus mensis a mercatoribus habebitur in pecunia Ungarica.


[odhad presidenta České komory o výnosu české berně za r. 1605 byl správný. Kdežto berně za rok 1604 vynesla ve všech svých složkách na skutečných penězích (bez restů) 358.510 čes. kop, berně r. 1605 vynesly, mimo náklad na zemskou hotovost, 355.929 čes. kop, zatím co náklad na hotovost přesáhl 300.000 zlatých t. j. asi 120.000 čes. kop, tedy skutečně zvýšení berního zatížení asi o 40%].
Přihlásit/registrovat se do ISP