172. V Praze 4. září 1605.

Rudolf II. Jihlavským, aby ve svém městě ubytovali na krátký čas rejtary Hendrycha Matesa z Thurnu, kteří k městu přitrhli, kde chtějí očekávati vyplacení svého žoldu. Královský komisař jim zaplatí za potravu a obrok, které jim poskytnou.

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze v registrech České kanceláře sv. 114, č. 8, fol. 186. Vedle čísla touže rukou: Jihlavským o též. Svazek jest nadepsán písmem XVlll. století, jako ,Missiven vom Jahre 1605.'

Rudolf etc. Opatrní věrni naši milí. Správu toho jmíti ráčíme, že rejtaři, kteří jsou nám léta jminulého 1604. v království Uherském proti nepříteli všeho křesťanstva Turkům a pomocníkům jeho pod urozeným Hendrychem Mathesem hrabětem z Turnu, nejvyšším jich, v poli sloužili, k městu našemu Jihlavy (sic) jsou přitáhli tím oumyslem, že tu se položiti a na obdaňkování a záplatu svou očekávati chtějí. I poněvadž tíž rejthaři hned brzo a v krátkých dnech obdaňkováni a záplatou konečně spokojeni budou, protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste jim u vás v městě Jihlavy (sic) do toho krátkého času beze vší vejmluvy a odpornosti kvartýru přáli a profanty a obroky za slušné peníze a záplatu, kterou se oni učiniti zakázali a uvolili, opatřili a tudy toho předcházeli, aby chudým lidem v vesnicích okolo města Jihlavy ležících, jakož na obilí tak i jiných věcech škody se nedaly. Nebo na jiném býti neráčíme, než hned neprodleně komisaře našeho, kterýž týmž rejtarům do města Jihlavy peníze poveze, odsud vypraviti, při němžto naříditi a opatřiti ráčíme, aby nad tím ruku držel, aby vám a spolu obyvatelům vašim za takové obroky a potravy od nich jistá záplata se stala. Kdež o vás pochybovati neráčíme, než že se v tom vedle tohoto milostivého poručení našeho poslušně a poddaně zachováte, nebo na tom jistou a milostivou vůli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v neděli po sv. Jiljí léta etc. 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP