146. V Praze 7. března 1605.

Zápis o schůzi nejvyšších úředníků.

Orig. protokol v archivu ministerstva vnitra v Praze ,Stará manipulace R. 109/14.' Psán na prvních dvou stranách archu a na vloženém listu, který je nyní ztracen, kdežto na třetí straně archu jest již stručný návrh konceptu memoriálu pro panovníka, jenž byl patrně výsledkem jednání. O této schůzi zachoval se také zápis v diáři nejv. kancléře Zdenka Vojtěcha z Lobkovic v rod. Lobkovickém archivu v Roudnici sign. F. 9. 45., jení však obsahuje kromě zprávy o proposici.secundorum eomitionim (patrně zemí připojených) a o vymáhání dlužných daní, jen stručnou zmínku ,Lezlich die zeitung aus Ungern' kteráž zpráva stala se podnětem k jednání, poznamenanému v protokolu v archivu ministerstva vnitra, z něhož je otiskuji.

7. Martii 1605


[datum doplněno z Lobkovicoya manuálu].

J. Mt pan hofmistr, J. Mt pan sudí nejvyšší, pan kancléř nejvyšší, p. písař nejvyšší, pan purkrabě kraje Hradeckého [Lobkovicův zápis vynechal ,nejvyšší kancléř,' neboť jím byl pisatel sám], [sezení rady se dle této presenční listiny zúčastnili: Kryštof Popel z Lobkovic, Volf Novohradský z Kalovrat, Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, Jan z Klenového a z Janovic a Adam Hrzán z Harasova na Skalce a Lanškrouně].

Pan hofmistr: Ze tak zlý noviny Jich Mtem jdou, že toho věrně Jeho Mti cís. ani sami sobě nepřejí; než lítostivě o tom slyšeti. Item, že sou sněm o to drželi - dobrý zdání - poněvadž sou nad možnost naší svolili, za ochranu prositi s manželkami a dítkami, aby [sic] Všecko v sněme jest, co jest bejti mohlo. Mimo to, že nic víceji najíti pro vochranu vlasti [možno čísti i ,vlastní']. Kdyby k něčemu přišlo, že páni Moravané bezpochyby oznámí. O zlých věcech se vždycky oznamuje, o dobrých pak nikda. Včas, aby se oznámilo, aby mohla... Prositi, aby mohli včas o těch věcech věděti. Tuto již nebezpečenství jest; prositi, aby J. Mt ráčil poručiti nejvyšší tím dřívěji jmenovati podle sněmovního zavření, jmenovati z národu jich, kde sou se loňský peníze obrátily, že se neví [!]


[rozumí se dva nejvyšší (obristy) pro dva jízdné pluky, které mel panovník najmouti z berního svoleni posledního českého sněmu (S. Č. XI. sv. i. s. 166) a dáti jim v čelo důstojníky z českého národa. Usnesení ještě provedeno nebylo, ale panovník pod vlivem neutěšených zpráv z Uher nabádal již českou vládu k nové pomoci]. Slyšíme o takovém nebezpečenství, že sme v strachu, nevědouc o žádném nejvyšším na poruč[ení] královské.

Nejvyšší pan sudí: Lid do báňských měst vypraviti se nemůže, než vedle sněmu na hranice, také že se dotejče zemí a měšců našich, aby o nejvyšší, aby je J. Mt jmenovati a lid najímati poručiti ráčil [slovenská báňská města Báňská Bystrica, Báňská Štiavnica, Zvolen, Kremnica a Pukanec patřila totiž pod ochranu českých stavů. Země česká vydržovala již od osmdesátých let XVI. stol. posádky, do nich vložené. Zemská hotovost však bez zvláštního usnesení sněmu nesměla táhnouti za hranice České koruny].

Pan písař: Mimo sněmovní zavření, že se více učiniti nemůže. Měl-li by lid z země vypraven bejti, že sněm ukazuje, jakým způsobem se díti má. Item na ty pomoci, aby nejvyšší byli přijati, lid aby byl přijat.

Item pan purkrabě: Aby se včas o takovém nebezpečenství oznamovalo, aby se mohlo na to pomysliti. Item srovnává se s jinými.

J. Mt pan kancléř: Oznámiti, že neradi slyšeti ráčí, že takové noviny jdou, však že nevědí, odkud větší pomoci jmíti. Mnoho svolili, aby byli chráněni [slova ,Mnoho svolili, aby byli chráněni' napsána jsou touže rukou, ale in margine], aby tomu nebezpečenství mohlo v cestu vkročeno bejti, aby nejvyšší a lid byl najat, předně těch dva tisíce koní a potomně, co mimo to zbude, lid pěší aby byl najat. A o takových nebezpečenství[!], aby včas bylo oznámeno a jakož někteří J. Mti raditi chtějí, aby loňská záplata se stala z této contribucí, to že bejti nemůže na Jich Mtech, že nic víc nesešlo. Prositi, poněvadž tak [kancléřův projev byl vlastně resumé debaty a podle něho byl pak stylisován koncept dopisu panovníkovi. Je psán touže rukou jako zápis o schůzi, rukou sekretáře České kanceláře Jana Mencla. Resumé kancléřovo není dokončeno, stalo se tak asi na vloženém lístku, který se ztratil, nebo který sekretář po nastylisování dopisu zahodil jako nepotřebný].

Allergnedigister kaiser... weil wir von diesen leidigen zeitungen und des feindes beginnen bis dato kein grüntlich wissen gehabt und je die notturft sein will, das wir von dergleichen sachen, welches bishero nicht geschehen, auch avisirt werden, als bitten Eur kais. Mt wir zum untertenigisten, Sie wollen hinfuro allergnedigist verordnen und befehlen uns als Eur kais. Mt getreuen dienern, solche zeitungen und zustehende gefahr dieser lande zeitlich zu communiciren, damit wir unserteils, was Eur kais. Mt und diesem kunigreich zu gueten gereicht, zeitlich betrachten und bedenken mögen.

Tuen hiemit Eur kais. Mt als unserm allergnedigisten kaiser, kunig und herrn uns in dero väterliche fürsorg und protection gehorsamblich befelhen.
Přihlásit/registrovat se do ISP