134. V Plzni 1. října 1607.

Jednáni před radou městskou plzeňskou o placení berní.

Zápis v ,Protocollum consiliare 1604-1610,' rkp. č. 21. fol. 199. v městském archivu plzeňském.

Feria secunda post Michaelis.

M. Jan Kleo


[Mistr Jan Kleo z Roudné od r. 1601 konšel plzeňský] při navrácení svém domů z měst Pražských učinil relací takovou: Dostavši se do měst Pražských, že jest present, jmenovitě 17 koroptví J. Mti panu Měsíčkoví [Zikmund Měsíček z Víškova od r. 1602 hejtman brandýský, od r. 1604 císařský truksas a vrchní hejtman českých komorních panství, pán na Hořelici] odevzdali s učiněném [!] pozdravení od této obce, kterýžto present od J. Mti pána v vděčnosti přijat jest, též i psaní z strany morového povětří, svědčící na komoru tamní, pánu dodáno jest. Potom dostávše se do Starého města Pražského, že jsou k ouřadu purkmistrovskému psaní svědčící dodali a co by v sobě obsahovalo, že jest z něho vyrozumíno, oznámeno od pana purkmistra, aby se dělalo co chtělo, že se do anticipace, to což na toto město dáti přišlo, aby se odvedlo, poněvadž jiná města již, což na ně přišlo, odvedli. Potom, že jsou presentem, totiž soudek vína pro J. Mt knížecí [snad krakovský kníže-biskup Bernard Maciejowski, který od r. 1603 býval plzeňským hostem] vopatřili. Dále odtrhši se od něho Bartoloměj Stehlík sám jest berni v solnici odvedl [o Bartoloměji Stehlíkovi viz. pozn. 1. u č. 98 Solnice stávala tehdy na rohu betlémské ulice nad staroměstskými mlýny, nynější čp. 331; jak patrno berní peníze 3. stavu a snad i městský berniční úřad nacházely se tehdy v solnici], ale proti tomu, že jest žádné kvitancí nedostal.
Přihlásit/registrovat se do ISP