126. V Praze 24. července 1607.

Král nařizuje České komoře, aby vymohla u krajských berníků berounských, aby děkanu karlštejnskému Pavlu Pistorvovi vrátili ves Praskolesy, které se pro neplacení berní ujali. Dán v outerý v vigilii svatého Jakuba apoštola Páně léta 1607 [když se tento rozkaz nepotkal s výsledkem, vydán byl 5. října 1607 nový, který jest již rovněž otištěn u sice v Schallerově Topografii sv. Vlil. s. 21. a kromě toho zachován v opisu v Archivu národního musea v oddělení ,F. Praskolesy.' Jako hlavní důvod se uvádí, že předkové jeho ves Praskolesy řečenou majestátem císařským od někdy slavné a svaté paměti císaře Karla IV., jakožto krále českého, z jistých příčin ode všech berní a sbírek zemských a královských sobě osvobozenou jměli a vedle téhož majestátu nikdy z takových berní až do kolikusy času napomínáni nebyli... Důvod tento nebyl však směrodatný od té doby, kdy sněmovní usnesení výslovně vtahovala do zdanění také privilegovaná zboží, mezi nimiž karlštejnské výslovně bylo jmenováno, srv. na př. k r. 1602 - od kdy tato záležitost se počíná - Sněmy české X. s. 268. - Vrácení Praskoles nedosáhl děkan Pistorius nni po této královské intervenci, nýbrž teprve, když r. 1608 král opustil stanovisko, že děkanství karlštejnské je nezdanitelné ve smyslu majestátu Karlova z 28. listopadu 1349 (J. Teige ve Věstníku král. uč. spol. 1906, Č. 11) a děkana milostí svou osvobodil od berní na krátce vymezenou lhůtu, totiž léta 1601-1606, jak jest zřejmé z rozkazu nejvyššího berničného úřadu českého krajským berníkům berounským o vyzdvižení obraného listu na Praskolesy, vydaného teprve 11. října 1608. I tento mandát otištěn jest u Teigeho ve zmíněné publikaci pod č. 47. O děkanovi Pavlu Pistoriovi viz pozn. 1. u č. 50].

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze v král. Registrech ,Missiven' 1607, sv. 116, fol. 120 p. v. č. 73. Otištěna J. Teigem v ,Listiny děkanství karlštejnského z let 1322-1625' ve Věstníku král. uč. spol. 1906 č. 46.
Přihlásit/registrovat se do ISP