123. V Rohovce 13. července 1607.

Sousedé vsi Rohovky berníkům kraje bechyňského, že pán jejich jim brání dostavit se na Tábor a káže jim vykonávat roboty jako dříve.

Orig. pap. Stará manipulace S 15/13 v archivu ministerstva vnitra v Praze.

Slovutný pane Jene Senožatský a pane Pavle Čápe, od pána Boha všemohoucího zdraví, štěstí a božského požehnání vinšujíc rádi vám přejeme [jmenování krajských berníků ponecháno bylo sněmy českými v posledních letech panovníkovi. Srv. Sněmy české XI. sv. 1. s. 164., XII. str. 200 a původní tištěné články r. 1607 s. XXIII-XXXIV. Naproti tomu sněmy konané v červnu a v srpnu 1605, z nichž první svolil k zemské hotovosti a stanovu válečné sbírky k jejímu vydržování a druhý zvláštní sbírky, které byly náhradou za ní, zvolily k těmto sbírkám vlastní krajské berníky; srv. Sněmy české XI. sv. 1. str. 288 a 347].

Z psaní toho, kteréž k nám do vsi Rohovky posíláte, jemuž jsme porozuměli, že abychom se na Tábor před vás dostavili, voznamujíc vám, že nesmíme bez poručení Jeho Mti pana svého dědičného


[rohovka náležela tehdy k panství Cerekvici Leskovcové, nyní Horní, dědičným pánem jejím byl - podle Marata - Bohuslav Leskovec z Leskovce] toho učiniti a na Tábor jíti, poněvadž pan náš ráčil nám popovídati, než do Prahy jel, abychom se o to nic nestarali, že on to všechno spokojí a abychom předce roboty i jiný věci konali. My pak to tak činíme až do příjezdu pána našeho z Prahy domů, očekávajíce ho na každý den a chtějíce ještě jednou s ním mluviti a panský poručení zachovati, ukážíce to dvoje psaní, kteréž jste k nám poslali, co pán k tomu nám ráčí říkati; strany pak robot jakž dotýkáte, abychom oznámili a psanou odpověď vám učinili, tak činíme, že z poručení pána svého, jak nám rozkázáno jest, roboty každý tejden máme a den po dni je děláme a vykonáváme. S tím Pán Bůh račiž býti s námi se všemi. Actum den svaté Markyty léta 1607.

My sousedé všickni

ze spolka ve vsi Rohovce.
Přihlásit/registrovat se do ISP