116. V Praze 18. června 1607.

Král vyhlašuje mandátem všem obyvatelům měst Pražských i jiným domácím i přespolním obchodníkům vínem, jakož i vinárníkům, že povolil Tomáši Šlemrovi z Častolovic, perkmistru pražských hor viničních z každého vědra přespolního vína po jednom groši českém, a to z různých příčin, zvláště pak prohlídajíc k práci a pilnosti jeho, kderouž jest posavad na sobě při vybírání zbírek z vín od stavův království našeho českého věrných našich milých na sněmích Obecních nám k ruce svolených, neberouce za to žádné náhrady aneb platu, vzloženou jměl a vykonával, ano i také že jest k vejběrčím nad týmiž zbírkami z vín nařízeným dohlídal a na to svůj obzvláštní pozor dal, aby nám takové sbírky náležitě a zouplna, jakž svoleny byly a bez zadržování odvozovány býti mohly a nám tudy na týchž zbírkách nic aby neucházelo. Platu toho smí perkmistr užívati pro svou soukromou potřebu. Trvání jeho jest závislé na vůli královské, zejména, pokud by stavové čeští sbírky z vína králi na sněmech povolovali. ,Dán na hradě našem Pražském v pondělí po Božím těle léta šestnáotistého sedmého....'

Zápis v registrech kanceláře České ,Majestáty 1595-1609' sv. 105 v archivu ministerstva vnitra v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP