113. V Praze 10. června 1607.

Král nejvyšším berníkům království Českého sděluje jména nově ustanovených direktorů berně, svolené sněmem r. 1607, a upomíná je, aby jim peníze na tuto berni svolené a případně již na ni anticipované k udržení dobrého úvěru a vyvarování se škod odváděli.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1607 ad 30. october'. In tergo touže rukou, totiž sekretáře Dv. komory Jakuba Altensteiga: Herr Ernst wöll dises fürderiich also umbschreiben und volgunds das original noch vor 2 uhm bei dem canzleidiener oder jemanden andern dem heim von Stralndorf verpetschirter zueschicken, dis aber mir widerumb zu kommen lassen. Ex mandato dni praesidis 10. jumii 1607. Pan Ernst byl patrně Ernst Georg Schweiger od 1. března 1602 písař v kanceláři Dvorské komory. Jiný písař křestního jména Ernst v této době se v kanceláři komorní nenacházel. Kancelářský sluha, o němž se mluví, v r. 1607 jménem znám není. Nástupcem jeho od r. 1610 byl Hans Oepel. - Kromě konceptu - rkp. A - z něhož otiskuji, zachován byl tento dopis ještě v úřední kopii - rkp. B - a sice v archivu ministerstva vnitra a spravedl. nosti ve Vídni v oddělení V. B. 1. Böhmen 1607-1747. V kopii uvedeny jsou plné tituly nových direktorů a pod textem jména českých nejvyšších berníků: An die herrn obristen steuereinnember des Königreichs Behaimb, als Herold Wenzeln von Kolowrat, Dionisien Czernin und Simeon Kohaut.

Rudolf.... Wir fügen Euch hiemit in gnaden zu vernemben, das anjezo auf beschehenes unser gnedigistes ersuechen und begern uns zu undertenigisteü ehren, fürnemblich aber gemainem weesen zum besten [Rkp. B. píše ,bösten'] die (titl.) Wolf von Kolowrat, Helmhart Jörger, hofcamerpresident [Helmhart Jörger ,hofcamerpresident' v rkp. B. je vynecháno], Carl Ludwig graf zu Sulz, kriegspresident, und Leopold von Strallendorf, gehaimer rat und reichshofvicecanzler, sich der direction [Volf Novohradský z Kolovrat na Lnářích, Vimperku a Opálce byl v letech 1603-1608 nejvyšším sudím zemským. Na druhém místě jmenovaný Helmhart Jörger, nedávno ustanovený president Dvorské komory, jak již z textové poznámky b) je patrno, do sboru direktorů českých berní se nedostál. Svědčí o tom nejen vypuštění jeho jména, ale také jiné akty z kanceláře Dvorské komory, zejména císařský dopis nejvyšším českým berníkům z 24. října 1607, kde direktoři berně jsou jmenovitě vypočítáváni, ale jména jeho mezi nimi není, a jiný nedotovaný dopis z téže kanceláře, zařazený v registratuře pod ,Böhmen 1607 october 30,' adresovaný ředitelům berně české jmenovitě. - Karel Ludvík hr. ze Sulzu, landkrabě zu Klegau, cís. válečný rada, polní zbrojmistr a od 1. května 1604 president Dvorské rady válečné. R. 1601 prokázal vojevůdcovské schopnosti při dobytí Stoličného Bělehradu, kdy vysloužil si hodnost generáLskou. R. 1610 stal se generalisimem tak zv. jülišského sboru a tak stržen v účast na spiknutí pasovských vojsk, kterouž odpykal vyhnanstvím (Sněmy české XV. 2. s. 661). Vstoupil pak do služeb španělských, kde strávu zbytek života. Zemřel prý r. 1617. - Leopold von Stralendorf byl původem Meklenburčan, který přestoupil od protestanství ke katolictví a odešel do služeb mohučského kurfiřta. K císařskému dvoru přicházíval zejména ve službách kurfiřta Jana Schweikharta. Když se 1. července 1603 stal císařským tajným radou, byl již velmi starý, silně krátkozraký pán. Od listopadu 1605 byl říšským vicekancléřem, takže v jeho rukou se soustředila celá říšská agenda. U císaře byl velmi oblíben, takže na př. r. 1607 vnucen byl českým stavům za obyvatele, ale když^ po Matyášově povstání smířil se se skutečností a chtěl s ní smířiti i pomstychtivého císaře, vliv jeho klesl. V úřadě sice setrval až do císařovy smrti, ale význam jeho zastíněn byl tajným radou Ondřejem Hannewaldem] deren uns durch unsere gehorsambe stende in disem unserm künigreich Behaimb auf jüngst gehaltenem landtag für diss jar abermal treuherzig getanen bewilligunganzunemben oder zu unterfahen [Rkp. B. ,oder zu unterfahen' vynechává] gehorsamist bewilligt.

Damit nun auch das gelt ihnen [Rkp. B. místo toho má ,jenen'] den directoribus hinumbgegeben und dardurch die am-ticipationes, so darauf beschehen, zu rechter zeit abgerichtet, auch neben erhaltung trawen das gemaine weesen der notturft nach disfals befuerdert und das im widerigen faal darauf beruehende unhail verhüetet werden müge, als haben wir Euch dessen hiemit zur nachrichtung gleichsfals erindern wollen, gnediglich bevelhend, Ihr wollet solchem unserm gnedigisten entschluss also würklich nachkumben und das gelt, so an obbemelter bewilligung [Rkp. B. píše ,kriegsbewilligung'] einkumben und verhanden sein wirdet, verstandenermassen obbemelten unsern hierzue fürgenumbenen directoribus hinumbyolgen lassen, wie Ihr gehorsamist zu tuen wisst. Daran volbringt Ihr unsern genedigen willen und mainung. Geben Prag...
Přihlásit/registrovat se do ISP