111. V Praze po 23. květnu 1607.

Rozvržení domovní berně a defense usnesené r. 1601, provedené na jednotlivá královská města Pražany a sněmovními delegáty třetího stavu.

Zápis v ,Liber memorabilium' v archivu města Slaného.

Prúba rozvržení anebo rozlosování berně celé domovní, kterouž páni Pražané a jiná města královská platí, totiž 25000 kop míš., co z ní na které město léta 1607 od pánův Pražan a některých vyslaných z měst uloženo a podle toho i defensí placení, při čemž toho šetřiti sluší:

1.) poněvadž z tabule a poznamenání, co v kterém městě osedlých neb domů jest, nachází se ve všech kromě Hory Gutny, Hradčan, Knína, Jílového, Příbramě, Velvar - 12718 osedlých; kdyby ta summa totiž 25000 kop míš. berně z měst byla podle proporcí artymetycké [!], to jest rovnosti početní anebo počtu osedlých rozvržena na těch 12718 osedlých, sešlo by se 25436 kop míš. a dostalo by se na jednoho každého osedlého po 2 kop. míš., však ještě zbylo-li by nad summu berničnou 436 kop míš., z té dostalo by se poraziti na každého osedlého ze 2 kop míš. po 2 gr míš. a zbylo by - 1 kop 42 gr. míš. [sic].

2.) ale že není takové rovnosti při ukládání na [měst]a, co by které dávati na tu berni mělo, zachováno, ukazuje se z toho, že podle počtu osedlých žádné město (kromě Oustí) po 2 <kop.\e svých osedlých nedává, nýbrž něk[teré i v]ýše, nad to jest více nebo méně naraženo, některým níže pod to, též více nebo méně sraženo. A tak že to rozvržení dalo se proporcí geometryckou, to jest [jak se jenom] těm, kteříž to rozvrhovali, vidělo, zdálo nebo líbilo, co na kderé město uložiti, to se ukazuje z poznamenání osedlých každého města, co by kterému přišlo po [2 kop míš.] počítajíc, berně dáti, co dává a také co mu naráží neb sráží:

Městům, kterým naraženo, jsou tato:

 

osedlých

přišlo by dáti

toto dává

a tak naraženo

Staré města Praž.

938

1876

2028

152

Plzeň

338

674

1450

776

Hradec Králův

634

1264

1400

132

Žatec

534

1108

1400

292

Litoměřice

385

770

1200

430

Klatovy

400

800

1200

400

Budějovice

414

828

1200

372

Louny

329

658

900

242

Kadaň

400

800

900

100

Most

392

784

850

66

Domažlice

332

664

700

36

Slaný

274

548 (280)

600

52(40)

Stříbro

211

422

500

78

Nymburk

280

560

620

60

Čáslav

254

508

750

242

Kouřim

180

360

400

40

Kolín

213

426

460

34

Brod Český

139

278

438

152[a.m.] sraženo jim léta 609

25 kop

Rakovník

188

376

480

140

Rokycany

162

324

400

76

 

Summou

14032 kop.:

17860

kop. 3836 kop. miš.

[a. m.] Anno 1609 přijati:

       

Prachatice

300

 

110 kop.

 

Týn Dobrohostov (Vltavy?)

250

 

160 kop.

 


Města, kterým sraženo, jsou tato:

 

osedlých

přišlo by dáti

toto dává

a tak sraženo jim:

Nové město Pražské

1500

3092 [!]

2090

1002

Právo Střelecké

461

     

Menší město Pražské

160

320

300

20

Písek

" 231

462

400

62

Sušice

195

390

300

90

Tábor

245

490

450

40

Mejto

341

682

400

282

Chrudim

421

842

600

242

Mělník

185

370

342

28

Jaroměř

257

514

280

234

Polička

284

568

320

248

Vodňany

130

260

150

110

Beroun

230

460

360

100

Krumlov.

296

596

150

110

Bydžov

171

342

200

142

Králův Dvůr

195

390

90

300

Boleslav

370

740

150

590 [a.m.] a l. 1609 opět 50 kop.

Pelhřimov

220

440

100

340

 

Summy

10954 kop.

6684 kop.

4272 k. m.

         


Město, kterému naraženo ani sraženo nejní, jest jedno, totiž Oustí; jest v něm osedlých 225, přišlo by z nich po 2 kop. - 450 kop., dávají tu summu zcela a zouplna.

Naraženo summy jest

3836

kop.

sraženo

4272

"
Více sraženo o 436 kop. míš. a to těch jest, kteréž nabejvají na summu berničnou 25000 kop míš., anebo po 2 kop počítajíc, přišlo by 25436 kop míš.
[Pokud jde o počet osedlých v královských městech, máme zachován v souvislosti s domovní berní úřední rozvrh a výpočet již z r. 1568, patrně tedy z prvního roku, kdy tato berně vešla v platnost (1567), kterýž jsem otiskl v pozn. 298 na str. 100/101, kdež se zmiňuji také o jiném výpočtu, datovaném k témuž roku, který byl otištěn již dříve. Máme však zachován soupis osedlých a rozvrh berně také pro dobu pozdější a sice pro r. 1610, který pro srovnání otiskuji zde v poznámce. Znění jeho nachází se v knize.Snesení obecní od léta P. 1581, fol. 322 pv - 323 v archivu města Domažlic. Města rozdělena jsou podobně jako v rozvrhu z r. 1607 na ona, jimž přiraženo, a ona, jimž sleveno. Zápis obsahuje tato data: Staré město pražské osedlých 938, dává 1978 kop m., přiraženy 102 kopy; Plzeň 387 osedlých, 1450 kop m. dává, 776 kop m. přiraženo, Hradec Králové 634 osedlých, 1400 kop m. dává, 132 k. m. přiraženo, Litoměřice 385 osedlých, 1200 k. m. dává, 430 k. m. přiraženo, Budějovice 414 osedlých, 1200 k. m. dává, 372 k. m. přiraženo, Klatovy 400 osedlých, 1150 k. m. dává, 350 k. m. přiraženo, Ostí n./Lab. 225 osedlých, 450 dává, Luony 329 osedlých, 900 k. m. dává, 242 k. m. přiraženo, Kadaňt 400 osedlých, 900 k. m. dává, 100 k. m. přiraženo, Most 392 osedlých, 850 k. m. dává, 66 k. m. přiraženo, Domažlice 332 osedlých, 700 k. m. dává, 36 k. m. přiraženo, Slaný 274 osedlých, 600 k. m. dává, 52 k. m. přiraženo, Stříbro 211 osedlých, 450 k. m. dává, 28 k. m. přiraženo, Nymburk 280 osedlých, 600 k. m. dává, 40 k. m. přiraženo, Čáslav 254 osedlých, 712 k. m. dává, 204 k. m. přiraženo, Kouřim 180 osedlých, 400 k. m. dává, 40 k. m. přiraženo, Kolín 213 osedlých, 460 k. m. dává, 34 k. m. přiraženo, Zatec 554 osedlých, 1400 k. m. dává, 292 k. m. přiraženo, Brod Český 139 osedlých, 400 k. m. dává, 122 k. m. přiraženo, Rakovník 188 osedlých, 480 k. m. dává, 104 k. m. přiraženo, Rokycany 162 osedlých, 350 k. m. dává, 26 k. m. přiraženo, Nové město pražské a právo střelecké 1961 osedlých, 2090 k. m. dává, 1002 k. m. sleveno, Menší město pražské 160 osedlých, 300 k. m. dává, 20 k. m. sleveno, Písek 230 osedlých, 400 k. m. dává, 60 k. to. sleveno, Sušice 196 osedlých, 300 k. m. dává, 90 k. m. sleveno, Tábor 245 osedlých, 400 k. m. dává, 90 k. to. sleveno, Mýto 341 osedlých, 370 k. m. dává, 312 k. m. sleveno, Chrudim 421 osedlých, 580 k. m. dává, 262 k. m.
sleveny, Mělník 185 osedlých, 300 k. m. dává, 70 k. m. sleveno, Jaroměř 257 osedlých, 250 k. m. dává, 264 k. m. sleveny, Polička 284 osedlých, 320 k. m. dává, 248 k. m. sleveno, Vodňany 130 osedlých, 150 k. m. dává, HO k. m. sleveno, Beroun 230 osedlých, 300 k. m. dává, 160 k. m. sleveno, Trutnov 296 osedlých, 250 k. m. dává, 342 k. m. sleveny, Bydžov 171 osedlých, 250 k. m. dává, 92 k. m. sleveny, Dvůr Králové 195 osedlých, 90 k. m. dává, 300 k. m. sleveno, Boleslav Mladá 370 osedlých, 200 k. m. dává, 540 k. m. sleveno, Pelhřimov 220 osedlých, 150 k. m. dává, 290 k. m. sleveno, Prachatice 300 osedlých, 110 dávají, 490 k. m. sleveno, Týn n. Vit. 250 osedlých, 160 k. m. dává, 340 k. m. sleveno. - Podle tohoto rozvrhu měla královská města česká, s výjimkou měst horních, 13.684 osedlých; rozvrh sám podává určitý, byť ne absolutně výstižný obraz o hospodářské síle jednotlivých královských měst U některých ovšem uplatňují se k tomu či onomu roku okolnosti výjimečné, jako na př. přírodní katastrofy, zjistitelné z příslušných berních spisů, zejména z podání, činěných České komoře. V r. 1607, jak z dat nad čarou otištěných lze zjistiti, činil počet osedlých měšťanských rodin v královských městech, mimo města horní, 13.664.].
Přihlásit/registrovat se do ISP