101. V Plzni 19. února 1607.

Jednání v radě městské.

Zápis v ,Protocollum consiliare 1604-1610' rkp. č. 21, fol. 153 pv. v městském archivu v Plzni.

Feria secunda post Valentini.

Jan Kolenc z Kolna [Č. 101: Jan Kolene z Kolna byl od r. 1602 - možná že už dříve - radním písařem plzeňským. Stejnojmenný jeho předek byl plzeňským rychtářem r. 1566. Snad je totožný s oním Janem Kolencem, kterému Ferdinand U. udělil 25. července 1629 šlechtictví a který se tehdy psal Janem starším. Srv. Jan Pohl: "Dopisy Jana Kolence hejtmana J. Mti cís. panství Zbiroha, ve Věstníku král. české společnosti nauk 1907 s. 2/3] při navrácení svém domů z měst Pražských učinil relací takovou: přijevši s Jiříkem Nigrinem do měst Pražských, předně že jsou k panu Mikulášovi Rydlovi [Mikuláš Rydl z Najenperka, člen rozvětvené staroměstské pražské rodiny, pocházející z Broumova, byl písařem v úřadu prokurátora J. itti královské. R. 1607 v Ißdnu se oženil s Voršilou Mylnerovou z Mylhauzu. V té době náležel mu dům "U sedmi hvězd" na Perštejně na Starém městě] došli a jemu vinš ten na místě pana purkmistra pánů učinili a od pána zase jest poděkováno a oznámeno, že ne pro samý svadební veselí jest posla svého do Plzně poslal, ale pro samou věc a ta škody, kteréž jsou na soud pánem z Švárova vzešly


[Karlové ze Svarová, nikoli Švárová, byl starý zemanský rod v kraji Plzeňském. V té době náležel jim Osek u Rokycan a velké panství Hradiště s městem Blovicemi]. Potom že jsou potkali pana paumistra a jemu psaní od pana primase učiněné dali. Potom že jsou se dostali k ouřadu nejv. purkrabství Pražského a půhon ten od pí Harantové [snad Barbora Harantova, roz. Miškovská z Tropčic, choť Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který po svém návratu ze zemí východních žil několik let kol r. 1600 v Plzni a tam se r. 1604 s Barborou oženil] vyšlý že jsou doslejchali a pana Melichara [asi Melichar Haldius z Najenperka, advokát a pražský konšel, bratr Mikuláše Rydla, zmíněného v textu výše] za poručníka při témž ouřadě zapsati dali. Potom že jsou peníze ty na defensí pánům Pražanům zouplna vyčetli.
Přihlásit/registrovat se do ISP