97. 1606 konec roku.

Jezuité u sv. Klimenta na St. městě Pražské neplatí berní a válečných sbírek a vypisuji důvody, pro které platiti nehodlají.

Zápis v ,Historia collegii Pragensis ad S. Clementem,' Rkp. I.A 1 v Národní a universitní knihovně v Praze, fol. 253.

... Interea cameralici conveniunt nos literis ad collegii rectorem et professores inscriptis, quibus petunt quatuor millium sex centorum quinquaginta talerorum summam et eo amplius propter non solutas bellicas et alias provinciales contributiones, primům ex bernarticensibus bonis, quae hoc anno šunt tandem imposita in regni tabulas per dominam Annam Buchfelderin in die 16. julii [Č. 97: Statek bernartický, k němuž vedle polovice městečka Bernartic s dvorem, pivovarem, mlýnem, pilou a rybníky náležela také polovina vsi Podolí s mlýnem a příslušnou délkou řeky Vltavy, koupil 26. dubna 1594 od svého bratra Jiřího Petr Bechyně z Lažan (DZ. 169 L. 7). Po jeho smrti dostal se v držení měštanky Starého města Pražského Anny Puchfelderové roz. Zelingarové z Hennerštorfu, která jej prodala 16. března (čtvrtek po Judica) o nikoliv jak se v "Historii" praví 16. července - za 12.700 kop míš. jezuitské koleji u sv. Klimenta (D. Z. 180 E. 17)], ex domibus collegio adiacentibus itemque ex praedio Copani-nensi, quod ipsi pagum appelabant, habentem rusticos colonos XVIII, parochiam [Dvůr Kopanina patříval od r. 1559 Jáchymu Schlickovi (D. Z. 53 M. 10), od něhož jej koupil přední písař při nejv. berničném úřadě Isaiaš Velík, jemuž byl později pro nepořádky v berních účtech konfiskován. Maxmilián II. propůjčil jej 13. dubna 1573 pražským jezuitům do své vůle, ale Rudolf II. odstoupil jej 2. května 1581 v jejich plné vlastnictví, převzav na sebe i platy, které z jeho dědin šly kapitole sv. Víta a Jcióšíera sv. Tomáše na Malé Straně (DZ. 16. C. 22 a 25). Z tohoto zápisu jest dobře patrno, že ke dvoru patřili poddaní. - Dvůr v Kopanině a statek bernartický nebyly však r. 1607 nikterak veškeré nemovitosti, které koleji u sv. Klimenta patřily. Kromě stálých platů z klášterů Ojvínského a Dobryluckého y Lužicích a množství peněžitých odkazů a důchodů darovaných z knihu katolické šlechty náležely klementinským Jezuitům neméně než 22 měšťanské domy na Starém městě, skoupené postupně v ulicích Platnéřské, Křižovnické a kolem kostela Panny Marie na Louži, dvůr v Motole, vinice


v Motole a v Šárkách, někdejší pernštejnské domy a zahrady při řece Vltavě pod Bruskou a tvrz s dvěma dvory poplužními, mlýnem a dvěma chalupami v Čelákovicích, kterýž statek dostali právě r. 1606 darem od Marie z Valdštejna, vdovy po Zdenku z Valdštejna, roz. z Martinic (D. Z. 189 0.S)]. Quibus responsum est nos tam Copaninam quam Bernarticensia bona loco census pecuniari nobis a prima fundatione assignati accepisse sine aliquo aureae bullae fundationis nostrae privilegiorum praeiudicio [tato zlatá bulla byla vystavena pražským jezuitům králem Ferdinandem I. 18. března 1562 a potvrzována byla Maxmiliánem 18. května 1567 a Rudolfem H. 1. dubna 1581. (Tomáš V. Bílek: Statky a jmění kollejí jezuitských, klášterů, kostelů, Bratrstev a jiných ústavů v království Českém. Věstník král. Čes. spol. nak 1889 s. 215-292 a rozšířené vydání r. 1893, separ. u Bačkovského)], in qua ab omni contributione eximerant, quare et hactenus exempti mansimus et ut deinceps maneamus, rogare. Copaninam pagum non esse, sed praedium dumtaxat, quod nostris propriis impensis ac operis colitur, nullosque habet colonos, accolas vero tantum securitatis gratia, ut domumculas sibi aedificarent, admissos esse, et ut ad manum essent quotidiano condueti operi. Domos denique apud collegium plerasque dirutas esse, et quae dirutae non sunt, in fundo collegii esse ac proinde iisdem exemptionibus quibus collegium gaudere. Hoc responsum quemadmodum satis fecerit cameralicis, ignoramus, saltem hactenus nullum verbum de eo negotio fecerunt.
Přihlásit/registrovat se do ISP