96. V Mělníce 13. prosince 1606.

Seznam výhercích na Mělníce, Měří neodvedli, co přijali, a zprávu o tom, že Karel z Líchtenštejna vypověděl panovníkovi úvěr k 23. dubnu 1607.

Zápis v ,Knize památné ab a. 1605' fol. 28 p. v. v městském archivu na Mělníce. Po straně jinou rukou připsáno ,Jest jich 17.'

Léta 1606 v pondělí po památce početí blahoslavené panny Marie do těchto kněh památných jsou vepsáni všickni restantníci, kteří berně, contributi, defensí, z komínů, ourody a šosy vybírali a za nimi restanty zůstávají, k zejtří obesláni jsou, který by koliv z svých register dobral a k ouřadu, tu komu poručeno bude, složil, má přetržen býti: pan Sixt Dvorský, p. Jan Smažík, p. Vít Tichý, p. Pavel Šrámek, p. Tobiáš Kolínský, Mikoláš Moskva, Havel Pořický, Zachariáš Šolc, Adam Rejnek, Matyáš Straka, Jakub Curda, Zikmund Ondřej Rejnek, David Vlašimský, Jiřík Beneš, Adam Serarii, Havel Pořický, Samuel Pečeňka. Actum za purkmistra pana Václava Nedvěda [Č. 96: Vit Tichý, Tobiáš Kolínský, Mikoláš Moskva, Zachariáš Šolc, Adam Rejnek, Jakub Čurda a Zikmund Ondřej Rejnek byli později škrtnuti].

Kunšoft pana z Lichtenštejna: Od jeho Mti vysoce urozeného pána pana Karla z Lichtenštejna na Niklšpurce, na Valticích, Černé Hoře, Plumlově a hradě Ousově, J. Mti cís. tejné rady, hejtmana markrabství moravského a Jeho Mti arciknížete Matyáše Rakouského komorníka etc., dodáno psaní k ouřadu purkmistrskému města Mělníka nad Labem, kterýmžto psaním Jeho Mt pán pan jistou sumu peněz nejjasnějšímu knížeti Rudolfovi druhému, volenému římskému císaři, pánu panu našemu nejmilostivějšímu, půjčenou a od purkmistra a konšelův i vší obce dotčeného města na místo rukojemství pečetí v jistotě přitisknutou k času sv. Jiří léta příštího 1607. vypovídati ráčí[k výpovědi úvěru došlo již 29. září 1606 Lichtenštejnovým dopisem císaři; šlo o celkovou částku 230 000 zl. Jako důvod se v listě uvádí, das ich auf obgemelt Georgi kunftig anno 1607 solche summa zu bezalung deren creditorn, bei denen ich dieselbe aufgebracht unfailbarlich haben mues. (Archiv dvorské komory ,Böhmen ad 23. decembris 1606 Anschlüsse.') V následujícím týdnu žádal Karel a bratři jeho Maxmilián a Gundakar již také některá z král. měst, jakožto ručitele královy, aby summu na ně připadající z jeho úvěru za panovníkem uhradila. Dopisy Rokycanským a Slánským nesly datum 6. října (Orig. v příslušných městských archivech), další města následovala později; z nich Mělník až v prosinci], což Jich Mtem panu presidentu a pánům radám komory království Českého, aby tím J. Mt cís. zpravili, v známost uvedeno býti jmá. Actum v středu po památce početí blahoslavené panny Marie 13. Decembris anno 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP