83. V Žatci 17. července 1606.

Žatečtí krajští berníci upomínají městskou radu v Lounech, aby pro ujití dalším domluvám a nebezpečí exekucí majetku vyrovnala do deseti dnů berní nedoplatky.

Zápis v ,Kniha patentů od léta 1581-1632' rkp. č. 1D2 fol. 100 v archivu města Loun.

Službu svou vzkazujeme etc. Pominulých dnův na přísné poručení J. Mti cís. pána, pána nás všech nejmilostivějšího, zbírky, kterýchž dosti skrovně před nikami se jesti nacházelo a berni království českého odvésti sme museli a tu od J. Mti pana presidenta komory české za příčinou tak nepilnosti V. Mti a vašeho svolených pomocí za termín sv. Trojice již dávno jminulý odvozování netoliko s velikou domluvou, ale také i s přístnou pohrůžkou, pokudž bychom ostatní restancí od stavův v desíti dnech pořád zběhlých nevyupomínali a tu, kdež náleží, od sebe neodvedli, že o to k statečkům našim vlastním hledíno býti má, potkáni sme byli. Protož se V. Mtem a vám tímto naším přátelským psaním na konec ohradno činíme, jestliže byste takové zadržalé zbírky za nadepsaný termín neprodleně vypraviti dáti neračili a nevypravili, že pro ujití již dalších domluv a nastávajícího nebezpečenství beze všeho v tom osob ušetřování k statkům V. Mti a vašim dle vyměření sněmovního listem obraným přikročiti a toho všeho i s škodami na to vzešlými dobývati nepomineme. S tím pán Bůh etc. Datum v Žatci v pondělí po památce rozeslání apoštolův Páně léta 1606.

Jan mladší Vesecký a Mikuláš Herkules v Žatci, berníci kraje žateckého.
Přihlásit/registrovat se do ISP