76. V Praze 21. dubna 1606.

Rudolf II. krajským berníkům r. 1605 ustanoveným ohlašuje, že z moci jemu sněmem dané prodlužuje jejich pravomoc také na rok 1606.

Zápis v registrech České kanceláře ,Missiven vom. J. 1606' sv. 115, fol. 73 a v archivu ministerstva vnitra v Praze.

Berníkům krajským léta 1605. voleným do krajův.

Rudolf etc. Opatrní, věrní nám milí. Jakož jste léta jminulého 1605 od nás za berníky kraje N. voleni a nařízeni i také povinnost náležitou v kanceláři naší České dvorské k témuž bernictví učinili, i věděti vám dáváme, že jsme ještě na tento druhý rok vás za berníky téhož kraje voliti a naříditi ráčili, vám při tom poroučejíc, abyste k sobě to bez odpornosti přijali a y té práci se vedle vydání vám instrukcí [Č. 76: Srv. č. 2. str. 185-188] a povinnosti na to od vás učiněné náležitě chovali, pilností svou, což by s dobrým naším a království tohoto bylo, nic sjíti nedali. Neb na tom jistou a milostivou vůli naši císařskou naplníte [vyhlášení těchto obnovení krajských berničných úřadů stalo se dekretem z České kanceláře teprve 31. května 1606 (Dekrete und Recesse Sv. 108, fol. 324), nejvyšším berníkům bylo oznámeno dokonce teprve 11. července 1605 (Missivi 1606 Sv. 115, fol. 113a); srv. též na příslušných místech této edice]. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po svatém Marku, evangelistu Páně, 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP