73. V Praze 2. března 1606.

Páni a vladykové a nejv. úředníci a soudcové zemští z plného soudu zemského kvitují Jeronýma Hozlauera z Hozlau, krajského berníka táborského za léta 1595 a 1596, podle moci sněmem r. 1596 jim dané.

Zápis v Deskách zemských kvat. 179, fól. J. 26 p. v.-27.

1606 v středu po neděli Oculi.

Páni, Jich Mti, a vládyky, nejvyšší úředníci a soudcové zemští z plného soudu zemského ráčili jsou Dskami zemskými památnými dáti poznamenati. Jakož jsou všickni tři stavové království tohoto českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta pominulého 1596 v středu po neděli Reminiscere, týmž sněmem (co se poetův od berníkův nejvyšších, též berníkův krajských zbírek a pomocí všelijakých na sněmích svolených přijímání dotýče) jisté snesení učinili


[Č 73: Srv. SČ. IX. s. 264], aby takoví počtové odkládáni nebyli, a když by koli berníci nejvyšší a krajští z přijmuv těch zbírek a pomocí zemských pořádně počty své vykonali, tehdy po přijetí od nich takovejch počtův že všickni tři stavové týmž sněmem soudu zemskému a nejvyšším úředníkům a soudcům zemským tu moc dávají, aby z takových učiněných a pořádně vykonanejch počtův též berníky vykvitovati mohli, tak jakž týž artikul sněmovní to v sobě obsahuje a zavírá. I podle takového snesení sněmovního a moci sobě ode všech tří stavův vejšpsaným sněmem dané Jich Mti nejvyšší úředníci a soucové zemští Jeronýma Hozlaura z Hozlau a na Hněvkovicích, berníka kraje Bechynského, jakožto soucího živého, pozůstávajícího (poněvadž Pavel Zalujský, měštěnín města hradiště hory Tábor, prostředkem smrti z tohoto světa vykročil) léta 1595, item 1596 v kraji Bechynském voleného, jakožto toho, kterýž jest počet svúj z téhož kraje před osobami týmž sněmem k tomu volenými za táž léta svrchupsaná pořádně vykonal a od sebe odvedl
[Srv. SČ. IX. s. 95 a 263. Druhý berník Bechyňského kraje je v zápisech nazýván Zálužský. Jeroným Hozlauer dával se ještě i později potřebovati v různých úřadech veřejných, zejména jako vedoucí krajské hotovosti r. 1598 (SČ. IX. 555), 1602 (SČ. X. 278), 1603 (SČ. X. 414), 1604 (SČ. X. 561); r. 1601 byl ustanoven aspoň mustrovním komisařem (SČ. X. 224), r. 1615 zvolen byl do výboru společné defense České koruny. R. 1622 pro účast na povstání českých stavů konfiskován. Jeho statek Hněvkovice získal Jan Častolar z Dlouhé Vsi], z týchž nadepsaných berní, zbírek a pomocí, kteréž jest tak k sobě v dotčeném kraji Bechynském přijímal a na místě všech tří stavův království tohoto plnou mocí týmž sněmem sobě danou kvitují a propouštějí, prázdna a svobodna činí, volně a docela tak, že se pro též berně a svolené pomoci na téhož Jeronýma Hozlaura z Hozlau etc., jakožto berníka dotčeného kraje Bechynského, ani na dědice a budoucí jeho tíž stavové království Českého ani žádný jiný více navracovati nemají, aniž moci budou nyní i na časy budoucí a věčné.

Relátorové: Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, J. Mti cís. rada a komorník a dvoru J. Mti v král. Českém maršálek, z pánův a Hendrich Kapoun z Svojkova a na Beranicích, z vládyk, J. Mti cís. rada.
Přihlásit/registrovat se do ISP