60. V Praze 28. října 1605.

Jan Albrecht Křinecký z Ronova a na Novém Ronově, krajský berník boleslavský za rok 1603, svaluje vinu toho, že dosud dlužných peněz herních nevyhrál a register nepředložil, na svého společníka Petra Červenku a odmítá způsob, jakým mu psáno bylo z České komory od Václava Samce.

Orig. pap. v archivu ministerstva vnitra v Praze ,Stará manipulace S 15/10-IV.' In tergo: Urozeným pánům, pánům urozeným a statečným rytířům, panu presidentovi, J. Mti cís. pánům radám zřízené komory České, pánům a přátelům mně laskavě příznivým k dodání. Alia manu: Obeslati ho sem. Tertia manu: Jest obeslán. Quarta manu: 29. october 1605. pres.

Službu svou Vašim Mtem vzkazuji...

I tajiti Vašich Mtí nemohu,.že ačkoliv též psaní Vašich Mtí jako i J. Mti cís. milostivé poručení prve jest jeho Petra Červenky došlo a on jemu, nač by se vstahovalo, vyrozuměl, však nic míně, aby v tom osobou mou nic nescházelo, nepominul sem jeho psaním svým jedním i druhým, aby se tak vedle téhož poručení J. Mti cís. a psaní Vašich Mtí zachoval a se mnou, s penězi, s počtem a shotovenými rejstry do Prahy jel, napomenouti, jakž tomu z. příle-žících týchž psaní porozuměti motci ráčíte. Ze jest se pak tak nezachoval, čím jest to sešlo, tomu z psaní od pana Jana Fijalky, ode mne témuž Petrovi Červenkovi ku pomoci na místě mém nařízeného, též vyrozuměti motci ráčíte. I poněvadž já nad týmž Petrem Červenkou žádné vrchnosti a práva nemám, abych jeho k dostičinění témuž J. Mti cís. poručení a psaní Vašich Mtí přidržeti mohl, sám sem se do měst Pražských najíti dal a což na mně záleží, všecko od sebe učiniti hotov sem. Ale že pak pomocník můj jak na poručení J. Mti cís. a psaní Vašich Mtí, tak i na mnohé mé napomínání reštantů nezvyupomínal a k počtu rejster sobě nezhotovil, več mu to chtíti obrátiti ráčíte, toho já při uznání Vašich Mtí zůstavuji. Nebo ačkoli na onen čas o mně jest správu Vašim Mtem dal, že bych jemu v té povinnosti nápomocen býti nechtěl, čemuž já odpírám a nyní to poznávati ráčíte, mnou-li čili týmž Petrem Červenkou to schází, že se tím až posavad prodlívá. Což mně jest dosti lítostivé, že netoliko od Vašich Mtí, ale i od písařů aneb služebníků Vašich Mtí na mě se dopisování dějí, jakož bych já tu něco osobou svou obmeškával, tak jakž Václav Samec, učinivší mi psaní dosti důtklivě mě netoliko napomíná k povinnosti mé, ale téměř rozkazuje, jako ňákému služebníku svému, ješto já souce jedním obyvatelem království tohoto Českého z stavu předního a rodu starožitného, nesměl bych nejnižšímu z nejposlednějšího stavu tak vladařsky psáti.

Protož Vaši Mt žádám, že mě v to domění bráti neráčíte, jako by tu něco osobou mou scházelo, nýbrž, poněvadž týž Petr Červenka, pomocník můj, na napomenutí mé nic dbáti nechce, jeho k tomu, aby se vedle téhož milostivého J. Mti cís. poručení zachoval, přidržeti ráčíte. A s tím se Vašim Mtem poníženého činím. Datum v městech Pražských v pátek den památný sv. Šimona Judy léta etc. 1605.

Jan Albrecht Křinecký z Ronova

a na Novém Ronově.
Přihlásit/registrovat se do ISP