55. Na Novém Ronově 24. října 1605.

Jan Albrecht Křinecký, krajský berník boleslavský pro r. 1603, svému kolegovi stavu mesiánského, Petru Červenkovi v Ml. Boleslavi, aby spolu s ním dostavil se příští středu do České komory v Praze.

Orig. pap. v archivu ministerstva vnitra v Praze, odděl. St. manipulace S 15/10-IV. In tergo: Slovutnému pánu Petrovi Červenkovi, měštěnínu a obyvateli msta Mladého Boleslava

Slovutný pane Petře Červenko, zdraví dobrého přeji Vám věrně rád. Takového tuhého psaní - které Jste mi teprva teď odeslali - z komory České nám oboum učiněného sem se v pravdě nenadal


[Č. 55: Jan Albrecht Křinecký a Petr Červenka zvoleni byli krajskými berníky boleslavskými na sněmích roku 1602 a 1603; srv. SČ. X. s. 274 a 410 vždy na rok následující. Křinecký byl současně volen také za krajského ,mustrhera' zemské hotovosti. Zmíněné psaní pochází skutečně již z 21. května 1604 a připojeno jest v kopii při aktu. Podepsáno bylo Václavem Samcem, sekretářem presidenta České komory, Štěpána Jiřího ze Šternberka, který byl tehdy též ředitelem české berně. Zde jeho znění: Službu svú vzkazuji urozený pane, pane mně laskavě příznivý, zdraví a jiného dobrého přeji Vaší Mti věrně. Jménem Jeho Mti pana presidenta komory České, jakožto od J. Mti cís. nad zbírkami a berní nařízeného dyrektora, Vašim Mtem oznámiti pominuti sem nemohl, jakou stížnost Peter Červenka z města Boleslava Mladé, k zbírkám na rok 1603 podle Vaší Mti sněmem nařízený krajský berník, proč za termíny dávno prošlé zbírek a berní od reštantníkův ostatní summy dozvyupomínati jest nemohl, Jeho Mti panu presidentu podal i oustně oznámil, pro vyrozumění příležitě Vaší Mti se odsílá. Kdež Jeho Mt pan president proti témuž spisu a oustnímu oznámení (poněvadž J. Mt cís. pro nevyhnutelné potřeby lidu vojanskýmu
z summy anticipírované ourok platiti ráčí) témuž Petrovi Červenkovi oustně oznámiti a Vaší Mti skrze psaní toto omluviti poručiti se jest ráčil, jestliže ode všech reštantníkův na rok 1603 Vaší Mti a jemu Petrovi Červenkovi k zvyupomínání povinných zbírek a berní do pondělího prvé příštího svatodušního zvyupomínáno a k úřadu berničnému na hrad Pražský suma peněz přijatá odvedena nebude, že hned neprodleně, z moci sobě od J. Mti cís. dané, nejvyšší[mi] pány berníky království Českého k témuž létu nařízený s listy obráními do kraje vypraviti a té škody, kterou J. Mt cís. pro nedbanlivost Vaší Mti trpěti ráčí, na statku Vaší Mti s uvázáním postínati poručiti chtíti ráčí. Vjináč Jeho Mti panu presidentu že za zlé míti moci neráčíte a v příčině té pochybné míní, že k tomu dopustiti nedadouc, nebespečenství Vaší Mti budoucímu vystříhati věděti se ráčíte. S tím se Vaší Mti na všem dobře míti vinšuji. Datum v Praze v pátek po neděli Cantate léta 1604. Václav Samec m. p. - Psaní toto způsobeno bylo podáním, které téhož dne (21. V. 1604) u presidenta České komory učinil druhý krajský berník Červenka, který obvinil Křineckého, že "ani sám jeti ani vysílati k vyupomínání takových sbírek neráčí" a žádal, aby proto také on, jako člověk prostý, byl v tom omluven. Toto psaní Červenkovo jest rovněž ve fasciklu připojeno].
Protož já konečně, popřeje-li pán Bůh zdraví, ve středu přijští v Praze budu. Hleďtež Vy taky tam býti, abychme se poslušně v tom zachovali a na komoře se osobně postavili. S tím milost boží s námi. Datum na Novém Ronově v pondělí po sv. Lukáši evangelistu Páně léta etc. 1605.

Jan Albrecht Křinecký z Ronova

a na Novém Ronově.
Přihlásit/registrovat se do ISP