52. V Praze 5. října 1605.

Jednání před radou městskou Starého města Pražského o sbírku z vína, dovážení přespolních vín do Prahy a o půjčku na berní u pražských židů.

Zápis v ,Manual Starého města 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy, rkp. č. 1288 fol. 438 p. v. - 439.

Feria 4. postridie Francisci, 5. Octobris consule dorn. Simone Humbergio.

Dekret z komory v větším počtu pánův radních v radě čten, aby cedulky na propuštění vín do Starého města Pražského skrze brány pánův staroměstekejeh od p. Severyna Rudnera, p. radního, vydávány nebyly


[Č. 52: Viz č. 36, pozn. 3]. Pan purkmistr, páni: Poněvadž privilegia a obdarování na propouštění a jinak obchod vín, z nichž k obci důchod jistý jíti má, se nacházejí, nad těmi se ruka ochranná držeti má, aby důchodové obecní ne umenšováni, anobrž zvětšováni býti mohli [o nejstarších, pražských privilegiích, jimiž založeno a pojištěno bylo pražské vinařství za Karla IV., poučuje práce M. Válkové - Frýzové "Úřad perkmistra pražských viničných hor" v Sborníku k dějinám hlav ního města Prahy VI. s. 1-4. Obchod s cizím (nepražským) vínem byl privilegován snad až 21. VII. 1497 na dobu mezi druhým pátkem po velikonocích a sv. Havlem, ačkoliv dál se již dříve; srv. pozn. na s. 411 Codexu iuris municipalis I. Od r. 1558 počaly stížnosti "nákladníků hor viničných" proti němu a tak úřad královského perkmistra počal obchod s cizím vínem dále omezovati. Pátého července 1593 byl konfirmačním privilegiem Rudolfa II. dovoz českých vín do Prahy vůbec zakázán; zákaz týkal se vín litoměřických, lounských a mělnických (Codex iuris municip. I. s. 475). Nové privilegium Rudolfa II. z 16. října 1598 (Liber vetustissimus privilegiorum č. 993 s. 305) při pouštělo zase dovoz všech cizích vín i českých do Prahy, ale opět pouze v čase mezi Svátostmi (druhý pátek po velikonocích) a vinobraním]. Protož cedulky na propouštění vín skrze brány pana purkmistra, pánův do měst Pražských vezených od ouřadu pana purkmistra, pánův vydávané a do obzvláštních rejster poznamenané býti mají, podle Jich Mtí pana purkmistra, pánův jistého snesení žádnýmu nebude propuštěno...

Páni Nového města a Menšího města Pražského vyslaní do rady.

V společnosti všech tří měst v radě promlouváno, poněvadž teď nastává zbírka vín nových, jakým spůsobem cizí vína do měst Pražských by zastavena býti měla, aby uvozována sem nebyla, ani šenkována dle privilegií a J. Mti cís. pána našeho nejmilostivějšího obdarování 265. fol. in libro privilegiorum [šlo patrně o dnes ztracený "Liber privilegiorum secundus", kteréhož obsah jest znám pouze částečně z rkp. č. 32 Gerštorfské knihovny v Budyšíně. (Archiv hl. města Prahy, rkp. č. 996a)].

Páni Novoměstští: Jakž snesení po ta léta byla, aby proti privilegiím se nic nedalo a domácí nákladníci hor viničných, kteří veliký náklady na vinice činí, perkrechty vykonávají, nehynuli.

Páni Malostranští: Takto rok snesení se též stalo, aby žádná vína postraně přespolní do měst Pražských uvozována nebyla, ale mnoho se proti tomu snesení na Malé Straně dalo, kdežto na právo s. Jana, s. Tomáše a jinam vína přespolní pod zapovědí do měst Pražských mnoho uvozována byla a to na skracení svobodných měšťanův měst Pražských a nákladnikův hor viničných při těchto městech Pražských, druhý, aby cizí víno do Prahy uvezené nebylo laciněji šenkováno nežli domácí a tudy domácí vína by musela býti zlehčena, nýbrž dle krále Vladislava mandátu


[z 21. července 1497 v J. Čelakovského "Codex iuris municipalis" I. s. 308]. aby ta cizí vína, dokudžby domácí vyšenkována nebyla, - jako od zbírky domácích vín do Svátosti, - šenkována nebyla, jediné coby k vlastnímu trunku někomu propuštěno bylo, však s volí a vědomostí pana purkmistra, pánův s jistejm podpisem se zachovávalo.

Pan perkmistr ve všem se s pány Pražany dle jich privilegií a obdarování J. Mti cís. a předkův i J. Mti cís. srovnati míní, toliko aby nad řádem a dobrým spůsobem se ruka ochranná držela, nebo mnozí nemajíce zde svého zakoupení, vyjednajíc sobě městský právo - vzláště cizozemec [!] Němci, kteří k tyto obci nic platni nejsou - v vínech v cizích domích, sobě sem do Prahy uvozujíce, šenkují a peníze nemalé shromažďují, pryč odvandrují a to na zhoubu domácích sousedův a usedlejch měštěnínův, kteří všeckny povinnosti městské zastupovati musejí a takových živností užíti jako vandrovní cizozemci i pokojníci užívati nemohou.

Pan purkmistr, páni: Snesení toto podle privilegií a obdarování J. Mti cís. městu tomuto daných, aby v podstatě zůstávalo a protrhováno nebylo,.pány vyslaný z Nového a Menšího měst Pražských a pana perkmejstra žádati ráčí a to vše většímu počtu přednésti, kdo co bude chtíti svých vín z vinic dáti do měst Pražských uvésti, u pana perkmejstra v známost uvede a cedulku od něho vzíti má, kolik sudů aneb věder vína by kdo měl, aby se mohlo vyrozuměti a podle snesení sněmovního 6 gr. ale i 3 pinty vína k J. Mti cís. trunku aby neucházelo, vyrozuměti.

Starší židé

do rady povoláni, aby založili obec na shledání berně podle posledního sněmovního snesení za termín s. Matouše apoštola Páně dnův pominulých. Pan purkmistr, páni: Ad cras odpověď mají dáti.
Přihlásit/registrovat se do ISP