45. V Plzni 13. září 1605.

Jednání v městské radě plzeňské o berni.

Zápis v ,Protocollum consulare 1604-1610', archiv města Plzně, rkp. č. 21, fol. 91.

Feria III. post Nativitatis beatae Mariae virginis.

Seniores iurati. Relací učiněna o sněmu, kterýž držán byl v outerý po sv. Bartoloměji. A poněvadž se z takové relací vyrozumělo, že zbírek opět jest více svoleno a přiveličeno, protož snesení se stalo takové, aby jeden každý soused k předešlým všem zbírkám ještě třetí díl dávati povinen byl. Též časem svým něco mírného má se na podruhy uložiti, handlíře a řemeslníky


[Č. 45: Třetím duem nutno, hledíme-li ke znění sněmovních artykvlů, rozuměti nikoliv třetinu berní rek svolených dvěma sněmy, které již r. 1605 předcházely, nýbrž třetinu z celku. Každý ze tří sněmů r. 1600 vložil totiž král. městům českým stejnou "sbírku na lid válečný", totiž vždycky 25.000 kop gr. náš., a sice první na termíny sv. Trojice [5. VI.] a sv. Havla [16. X.], druhý na sv. Bartoloměje [24. VIII.] a sv. Mikuláše [6. XII.] a třetí na sv. Matouše [21. IX.] a sv. Šimona o Judy [28. X.]. Měla tedy král. města zaplatit toho roku kromě daně domovní na válečných sbírkách 75.000 kop gr. m. v šesti termínech, z nichž pět spadalo na druhou polovinu zmíněného reku; dokonce ve dvou měsících mezi 24. VIIl. a 25. X., tedy v devíti týdnech, procházely čtyři platební termíny].
Přihlásit/registrovat se do ISP