42. V Praze 4. září 1605.

Rada městská v Starém městě Pražském o propuštění starších řezníků, kteří byli vzati do vězení pro neodvádění sněmem svolené sbírky z poráženého dobytka.

Zápis v ,Manual Starého města Pražského 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy rkp. č. 1288 fol. 436.

Feria 4. in vigilia Natdvitatis b. Mariae virginis 7. Septembris.

Starší řezníci supliku podali do rady, žádajíce za propuštění z vězení, do kderého jsou se včerejšího dne dle pana purkmistra pánů rozkazů dostali, slibujíce cedulky pilně, upřímně od každého, kdo co dobytka zbije, k pánům vejběrčím nařízeným přinášeti a odvozovati, i starý reštanty vybrány byly.

Pan purkmistr páni k žádosti starších jsouce nakloněni, je vězení prázdna činiti poroučeti ráčí s tou protestaci, aby se podle sněmovního snesení a J. Mti cís. instrukcí vystavené věrně a upřímně chovali, s tím nezahrávali, neb jest věc nebezpečná jinak cedulky poraženého a zbitého každého týhodne dobytka pánům vejběrčím odvozovati a jinak činiti a neřádu se dopouštěti, ješto kdyby se toho nahoře na komoře J. Mti cís. rady dověděti ráčili, na pokutu nevěry a podvodu by nastoupili a starší řezníci k veliké těžkosti by přijíti museli. A protož se napomínají z bedlivostí, aby na nařízení J. Mti cís. pozor měli a nic proti témuž nečinili, nýbrž cedulky zbitého dobytka každého týhodne v outerej pánům vejběrčím aby odvozovali a věrně se v tom ve všem zachovávali. V outerej se zase do rady postaví k správě učinění, jak cedule tak reštanty opatří.

Starší přislíbili se tak zachovati, ihned jinejm, pokud by reštantů neodvedli, živnost staviti.
Přihlásit/registrovat se do ISP