36. V Praze, 6.-14. července 1605.

Jednání o berní v staroměstské radě Pražské.

Zápisy v archivu města Prahy v rkp. č. 1288 ,Manual Starého města 1604-5' fol. 354, 356 a 365.

Feria 4. in die M. Joannis Hussii et M. Jeronymi, 6. Julii.


P. hejtman Staroměstský, uroz. pán p. Hans Wenczl Popel z Lobkovic, hejtman Starého města
[Č. 36: Hans Wenzl Popel 2 Lobkovic byl Jan Václav z duchcovské linie Lobkoviců, syn Václava z Lobkovic a Bohuše z Veitmile, a sice jedenáctý v řadě početného jejich potomstva. Jeho starším bratrem byl Adam Havel, známý svým tragickým koncem na jaře r. 1605 (srv. Tomek, XII. s. 416), mladším pak velkopřevor maltézský Matouš Děpolt, v této době pán na Strakonicích. Jan Václav podle svého otcovského podílu psával se zprvu na Jiřetíně o Běrunicích, v mládí byl komorníkem arciknížete Arnošta, už r. 1593, za aféry svého strýce Jiřího, byl hejtmanem Starého města Pražského. R. 1595 byl nejvyšším berníkem zemským.. Po svém druhém sňatku s Beatrici Sylvarovou z Silberštejna stal se pánem také na Vlčicích. Staroměstským hejtmanem byl až do své smrti 16. XII. 1608; zemřel asi v 47 letech věku], okolo 13 hod. přijel k rathauzu a do rady vsel, obeslav pány, aby se do rady sešli, že něco pilnýho má pánům oznámiti, ale nemnoho se jich sešlo...

V přítomnosti těchto pánův p. hejtman ráčil přednášeti a oznamovati...

2.) přiznávací list hlavní, co se podle druhého letos sněmovního snesení peněz na ourocích a z statkův pozemských v Starém městě nachází [Srv. SČ. XI. sv. 1, s. 286], s sebou také p. hejtmann jako [!] dnes do domu přinésti.

Feria 5. postridie s. Magistri Joannis Hussii et Mag. Jeronými martyrum Dei, 7. Julii etc.


P. Ludvík od tří moždířů vejběrčí s staršími řeznickými. Stěžoval sobě p. Severyn [rozuměj Rudner, pražský výběrčí královského posudného, jemuž měly být odváděny nyní také sbírky z masa. Podle Ruthovy ,Kroniky královské Prahy' s. 660, byl Severýn Rudner povoláním varhaník], že od 3 i 4 neděl, co kdo zbije dobytka, cedulky k pánům vejběrčím neodvozují, a protož aby p. pány starší v tom napomenouti ráčili a k tomu míti, aby se cedulky p. vejběrčím odvozovaly. Starší oznámili, že od nás vždycky bývají v tom napomínáni, ale někteří z řezníkův řemeslo neprovozují, někdeří od manželek a dítek ušli. Páni páni starší se napomínají, aby na to pozor měli a poznamenání všecky odvozovali, nechtí-li potomně snad sami to vše zastupovati a z toho do J. Mti cís. komory právi býti.

Feria 5 postridie s. Margarethae et s. Henrici 14 Julii...


Starší řezníci s pohořalejmi, P. Severyn Rudner radní a vejběrčí. J. Mti cís. dekret byl čten, aby bez prodlévání, co pozůstávají z mas do berní dlužni, to časně odvedli, nechtějí-li zvod od svých domův p. Severýnovi užíti dopustiti. Pohořalí oznámili, že supliku svou na komoru podali, až by odpověď dostali, aby na ně kvapeno nebylo, žádali.

Pan purkmistr a páni: Do pondělka aby sobě vyhledávali - poněvadž nahoru supliku podali pohořalí - a co za odpověď míti budou, v týmdni zase se zde i s svejm písařem postavili.
Přihlásit/registrovat se do ISP