32. V Praze 11. června 1605.

Pozůstalí nejvyšší berníci let 158Jf-1595 kvitují purkmistra a radu Nového města Pražského ze 157 kop gr. č. dlužné berně z poddaných za jejich úřední léta a z 51 kop 20 gr. č. berně za léta předcházející.

Zápis v ,Liber memorabilium Nov. Urbis 1528-1646', rkp. č. 332 fol. 119 v archivu hlav. města Prahy.

My Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, Jeho Milosti císařský rada a nejvyšší komorník království Českého, Václav Budovec z Budova na Zásadce a Hradišti nad Jizerou, Václav starší Krocín z Drahobejle, primas Starého Města Pražského, nejvyšší berníci, ode všech tří stavův království Českého na sněmích obecných na hradě Pražském od léta 1584 až do vyjití léta 1595 držaných k vybírání berní a jiných pomocí svolených volení [Č. 32: Adam ze Šternberka byl nejv. berníkem zemským za stav panský nepřetržitě v letech 1583-1592, Václav Budovec z Budovce byl v období 1584-1595 nejv. berníkem pouze v letech 1593-1595, Václav st. Krocín z Drahobejle pak pouze v letech 1590-1592], jakožto všech těch let toliko sami živí pozůstalí známo činíme tímto listem, jenž kvitancí slově, přede všemi, před nimiž čten nebo čtoucí slyšán bude, že sme podle týchž svolení sněmovních přijali berně domové od slovutné a vzácné poctivosti pana purgmistra a rady Nového Města Pražského, což jim z lidí poddanejch, k vobci a zadusím jejich náležitých, takových za níže psaná léta zadržalých berní dáti přišlo: Předně za rok 1584 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1585 jedno [sic] dílu 14 kop 20 gr, za rok 1586 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1587 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1588 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1589 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1590 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1591 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1592 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1593 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1595 jednoho dílu 14 kop 20 gr. Víc přijali sme na místě nejvyšších pánův berníkův, prostředkem smrti z tohoto světa sešlých, z týchž lidí zadržalých berní za rok 1579 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1580 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1581 jednoho dílu 14 kop 20 gr, za rok 1582 jednoho dílu 14 kop 20 gr.; [berníky let 1579-1582, kteří v roce 1605 nebyli již mezi živými, viz na s. 92] čehož všeho v jedné sum-mě učiní dvě stě patnácte kop grošův vše českých, z kteréžto tak přijaté summy dotčené pana purgmistra a radu Nového města Pražského kvitujeme. Tomu na svědomí sekrety naše přitisknouti sme dali k této kvitanci, jíž datum na hradě Pražském při berni v sobotu po památce Božího Těla léta 1605.

L. S. L. S. L. S.

Jan Tišňovský mp.

Adam Wolf mp. [úředníci v nejv. berničném úřadě na hradě Pražském; srv. s. 118].
Přihlásit/registrovat se do ISP