31. V Praze 7. června 1605.

President české komory Štěpán Jiří ze Šternberka sděluje Dvorské komoře, že panovník určil do direktoria nad českou berni vedle něho své rady Breunera a Mollarta.

Orig. pap. v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, odděl. ,Böhmen ad 7. juni 1605 - Anschlüsse'. Na rubu kromě adresy alia manu: ,Nota. Mit der benötigen Unterhaltung 21. juni ao. 1605' a zase jinou rukou: ,Herrn von Sternbergs errinerung, wer neben ihme zu direktorn der heurigen böhmischen Steuer und kriegscontribution verordnet B. 21. Julius 1605'.

Wolgeborn edl [sic], gestrenge geliebte herrn und freund. Die Röm. kais. Mt, unser allergnedigster herr, haben sich allergenedigist resolvirt, dass neben mir derselben rät, hofmarschalch und hofcammerpresidenten ambtsverwalter, die wolgebornen herrn h. Jacob Bremer, freyherr auf Stubing


[Č. 31: Sv. pán Jacob Breuner, maršálek cís. dvora a člen tajné rady; nezaměňovat s Janem Breunerem, od 26. srpna 1600 členem dvorské rady válečné (Archiv der Gesch. und Statistik von Böhmen II. s. 197)] und Jacob von Mollart, freyherr zu Drosendorf [Jacob Mollart sv. p. na Drosendorfé byl bratrem rakouského místodržitele a brzy potom (od 1. srpna 1605) též člena tajné rady, Arnošta sv. p. Mollarta. Jacob Mollart stal se po Volfu Unverzagtovi, ale ještě za jeho života, (zemřel 31. března 1605) a když Jiří Fugger odmítl, presidentem dvorské komory; podle nuncia Ferreriho (A. O. Meyer, Nuntiaturberichte s. LXXIX. 709, 800) náležel ke skupině nábožensky vlažných cís. radů, kteří pracovali pro smír s uherskosedmihradskými nekatolickými stavy. Srv. SČ. XI. sv. 1, s. 226, Stieve, Politik Baierns II. s. 767, 812, 817. Koncem roku 1606 byl však již v tomto vysokém úřadě vystřídán Helmhartem Jörgerem], das directorium über die steuern und krigscontribution, so die getreuen stendt des kunigreichs Behen auf dis jähr undertenigist gewilligt, führen und regiren sollen [šlo o orgán, jemuž měl býti nyní výnos českých berní odváděn v celku, resp. který samotný měl míti právo činiti na čes. berně platové poukazy, kdežto dříve byla česká berně vydávána podle platových příkazů různých činitelů, kteří jí používali podle účelu, k němuž byla svolena, především rentmistra České komory, dvorního hofmistra a zejména ovšem cís. kriegszahlamtu. - Tím nebyl však zrušen úřad českého stavovského direktora berně
(srv. č. 34), jímž byl již po několik let volen nejv. český hofmistr Kryštof Popel z Lobkovic, jenž byl k svému úřadu zvolen znovu zase únorovým i srpnovým sněmem r. 1605; srv. SČ XI. sv. 1, str. 167 a 347. Červnový sněm toho roku direktora pro správu berně nezvolil, neboť povolil králi nikoliv berni, nýbrž zemskou vojenskou hotovost].
Welches höchstgedachte kais. Mt mir, solches den herrn anzumelden, damit denen herren die notturft hirübr ausgefertigt werde, genedigist bevohlen, deme die herrn nun recht zu tun werden wissen, und ich bleibe derselben jederzeit freundschaft zu erweisen willig. Prag den sibenden Junii anno sechszehnhundert in fünften.

Der herrn dienstwilliger

St. G. h. v[on] Sternberg [mp.]
Přihlásit/registrovat se do ISP