28. V Praze 23. května. 1605

Zápis jednání o berni v úřadě šestipanském Starého města Pražského.

Zápis v ,Manuale St. města 1604-1605' fol. 327 v archivu hlav. města Prahy.

Feria II. postridie Exaudi, 23. mai, consule dom. Joane Kukla.


Starší řezníci povoláni do úřadu šestipanskýho před pana purkmistra pány. Čten dekret J. Mti cís. k vejběrčím učiněný, aby k tomu skutečně přidržáni byli [Č. 27: Mareš Dobřenský z Dobřenic na Třebešově, podle genealogické sbírky Jana Václava hr. Dobřenského v archivu země České, mladší syn Jiřího ml. Dobřenského na Barchově a Zdeny Chvalkovské z Hustiřan, psával se na Velkém a Malém Třebešově; r. 1612-14 též na Malém Barchově. Zemřel brzy po r. 1614], kteří z mas zbírku posavad pánům vejběrčím neodvedli, aby neprodleně to vykonali nad řády nařízenými pozor měli a podle nich se řídili a z nich nevykračovali, tak aby na ně mydláři a koželuzi sobě víceji neměli co stěžovati, ano také preys aby na ně puštěn nebyl [Č. 28: ,preys pustiti na někoho' dáti svolení k drancování; viz Jungmannův Slovník III, s. 536]. Starší oznámili, že k tomu jiné mají [patrně za výběrčí, totiž že oni sami tuto sbírku nevybírají], čím povinni jsou pánům berníkům aby odvozovali, ale mnozí nemají pro velikou nouzi odkud, jako Simon Malvazý a Manda Malá, kterejm před rokem všecko shořelo. Druhý, že nemohou tak lacino masa, koze a loje dávati, protože drahej dobytek od pánův dostávají, mnozí musejí od manželk [sic] a dítek utíkati jako Jan Cziehlík a druhej na Novém městě a bude-li tak za půl léta, mnozí o všecko při jdou; k J. Mti cís. skrze suplikací o to se utekli, aby ušetřeni milostivě byli a k větším záhubám potahováni nebyli.
Přihlásit/registrovat se do ISP