27. V Praze 14. května 1605.

Rudolf II. Marešovi Dobřenskému z Dobřenic na Třebešově, že povinen jest, poněvadž, jsa obeslán, na hrad Pražský k mírnému jednání se nedostavil, přijmouti list obranný, který mu plnomocník paní Libuše Plácelové z Kaliště a Otrsfeldu doručí, a postoupiti mu statek i poddané, nebo zaplatiti dluh, který má u nebožtíka manžela jejího, krajského berníka hradeckého, Václava Plácela, jenž jej při berni penězi založil. "Dán na hradě našem Pražském v sobotu po neděli Cantate léta 1605." 1)

Kopie v ,Missiven 1605' sv. 114 fol. 108 pv-109, č. 45 v archivu ministerstva vnitra v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP