26. V Praze 13. května 1605.

Rudolf II. Vladislavu Rychnovskému, aby podle své omluvy, kterou v minulých dnech v České kanceláři učinil, dalších uskoků zanechal a vdově Libuši Plácelové z Kaliště a Otrsfeldu zaplatil dluh, jímž jest povinen nebožtíku jejímu manželovi Václavovi Plácelovi z Elbinku, který jej jako krajský berník hradecký v letech 1597 a 1599 založil penězi při placení berně. "Dán na hradě našem Pražském v pátek po neděli Cantate léta 1605."


[Č. 26: Vladislav Rychnovský z Rychnova byl pánem na Horní Bukovině a Kocléřově a měl bratry Zdislava, Albrechta a Rudolfa, s nimiž se po r. 1593 podělil o statky svého otce Václava staršího Rychnovského, totiž Kocléřov a Bukovinu, když před tím drželi je v nedíle. - Také vůči němu byli vyzváni 9. července 1605 krajští hejtmane zakročiti a obranný list provésti; srv. č. 25, pozn. 4. Stálo se tak missivem jen nepatrně formálně odlišným od missivu citovaného v pozn. právě uvedené].

Kopie v ,Missiven 1605' sv. 114 fol. 190 a 109 p. v. č. 46 v archivu ministerstva vnitra v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP