9. V Slaném 9. února 1605.

Purkmistr a rada města Slaného na žádost krajského berníka a svého spoluměšťana Václava Hanžburského určili Václavu Kozákovi, měšťanu slánskému a krajskému berniku za r. 1601, den 10 února 1605 ke složení počtů berních.

Orig. zápis v Acta curiae 1605-13, rkp. č. 55, fol. 10 v městském archimi ve Slaném.

Feria 4a post s. Dorotheae. Anno 1605.

Pan Václav Hanžburský žádal pana purkmistra, pánův, aby napomenouti ráčili p. Václava Kozáka, poněvadž jest sbírky všecky na léto 1601, jsa berníkem krajským toho času [Č. 9: Václav Hanžburský byl nový krajský berník, jmenovaný králem r. 1604 podle plné moci sněmem mu dané (SČ. X. 558). Byl to bohatý slánský měšťan, v pozdějších letech, patrně od r. 1611, primas města. Ze staré kontraktní knihy slánské, toho roku založené (Archiv země České, sign. Slaný č. 1), jest patrné, kterak až do doby bělohorské rozmnožoval takřka každoročně svúj nemovitý majetek dvory, domy, záhradami a vinicemi, platě často zcela nebo aspoň z větší části hotově. Tak r. 1615 koupil zahradu Antošovskou za 155 kop míš., r. 1617 dvorec Jakuba Vlka za fortnou za 250 kop, r. 1618 dvorec Ludmily Ottersdorferové za bránou Lounskou za 300 kop míš., r. 1618 zahradu v lukách za 100 kop míš. a v srpnu 1620 vyvrcholil své nákupy koupí domu Daniela Gelazína za 1800 kop míš. Ještě r. 1622 se pokusu zakoupiti vinici Adama Zachaře za 350 kop m. - to již primasem nebyl -, ale trh tento jest již v knize mřežován (fol. E 38) jako zrušený. - Václav Kozák. krajský berník slánský za r. 1601, zapsán byl v sněmovních artykulech jako Václav Koza; srv. SČ. X. s. 176], co se jich koliv na ten rok dáti i odvésti mělo, k sobě zouplna přijal a na to zase, maje všecky přiznávací [listy] na též sbírky za sebou, žádné kvitancí obci neodvozuje a ještě nemálo za ním peněz, mimo ty sbírky, obecních zůstává, aby k odvedení takové quitancí a učinění pořádného o přebíhající přijatou sumu, oučtu přidržán byl a toto ohlášení jeho aby poznamenáno bylo; přivozujíc pánům ku paměti, že jest již nejednou toho se domlouval, jest-li že by se tím a takovým oučtem prodlévalo a obec potomně k nějaké škodě skrze to přišla, že by on tím vinen nebyl, ale jsa člověk jako i jiní všickni, smrtedlný, že proto to své ohlášení činí a té věci na místě postavení žádá. Václav Kozák proti tomu dal za odpověď, že ohlášení tomuto pana Václava místo dává a jemu za zlé nic nemá, a na to, jsa smrtedlný též, že pozor bedlivý má a že jest několikráte chtěl, aby to na místě postaveno bylo, však pro některé někdy pilné zaneprázdnění a odjezdy do měst Pražských a jinam že jest toho učiniti nemohl. Z uvážení pana purkmistra, pánův jmenován jim k tomu oučtu den zejtřejší v hodin XVI. u pana purkmistra.
Přihlásit/registrovat se do ISP