6. V Slaném 17. ledna 1605.

Slánští městští berníci Modest Veselský a Jan Bílek Nižburský za sebe a třetího berníka, Daniele Ronovského, obeslali před radu městskou býv. svého kolegu Viléma Modletického, který zatím se stál, spolu s Martinem Maierem, berníkem krajským, pro nedostatečné vyúčtování vybraných městských berní a sbírek a pro podezření ze zpronevěry.

Orig. zápis na fol. 3 p. v. ,Acta curiae 1605-1611' rkp. č. 55 v městském archivu ve Slaném.

Feria 2. ipsa die s. Antonii 1605.


Pan Modestus Veselský [Č. 6: Modest Veselský byl vážený měšťan slánský a po řadu let primas městský. R. 1611 byl již mrtev; v radě zasedal syn jeho Jan, jemuž matka jeho nakupovala ještě r. 1617 "dědiny vorní za branou Pražskou". Srv. Liber contractorum civilium N. 22 ab a. 1611, sign. Slaný č. 1. fol. E 17 v archivu země České] s Janem Bílkem Nyžburským i na místě Daniele Ronovského, obeslavše Vilíma Modletickýho do rady, v přítomnosti jeho to jsou panu purkmistru, pánům přednesli. Jakož jsou za ouředníky vybírání zbírek všelijakých zemských a J. Mti cís. contributi za léto 1603 voleni, že nemalý nedostatek v týchž zbírkách mezi nimi se nachází, takže se jim peněz 117 kop míš. nedostává, žádajíc pana purkmistra, pánův, aby nějaký mírný prostředek k vyhledání takových peněz a téhož nedostatku najíti a obrati ráčil.

Vilém Modletický dal od sebe za odpověď, že na onen čas, byv on jich, pana Modesta a Daniele Ronovského, v vybírání těch zbírek spolutovaryš, jest spolu s nimi pořádný oučet, maje jinou práci před sebou, totiž jsa za berníka krajského s Martinem Maierem na léto 1604 volen [Krajské berníky pro r. 1604 jmenoval král spolu s nejv. úředníky a soudci zemskými; srv. artykuly sněmu českého r. 1604. SČ. X. 558], učinil a tak že on s tou věcí již činiti nic nemá; mají-li oni jakej mezi sebou nedostatek, aby ho mezi sebou pohledali.

Pan Modest proti tomu zase mluvil, že ten oučet jich dostatečný nebyl, ale toliko běžný, dokládajíce se v tom pána Boha, že jeho příčinou ani peníze k zmrhání nepřišly, a kdyby mu to z práva nalezeno bylo, že by chtěl na to bez ublížení duše své a svědomí svého povinnost učiniti.

Na to zase Vilém Modletický oznámil, jestli z těch peněz jednu kopu míš. za sebou má, aby neměl než za tu jednu kopu.

Pan Modest opět dotázku tu na něho Viléma Modletického učinil, kterak jest to, že jest 30 kop míš. od p. primasa přijal, jemu na ně kvitanci dal a jim o nich nic při činění toho běžnýho oučtu neoznámil.

Vilím pravil, že jest na ně tehdáž nepamatoval.

A pan Modest zase tu správu panu purkmistru, pánům učinil, že sobě od některých osob oznámeno má, že by Vilím peníze ty, které od sousedův přijímal, mezi jiné peníze z kraje vybrané skládati měl a tím spůsobem že jest tu pletichu učiniti musil.

Vilím složil comput oučtu s nimi činěného, svou rukou psaný, právě, že on dále s tím nic činiti míti nechce, a pan Modest též díl jeho nedostatků vlastní rukou a díl Daniele Ronovského psaný v registříku v tom s podpisem jeho Vilíma přednesl.

Pan purkmistr, páni majíce ten spor jich v povážení, poručili stranám, aby se zejtřejšího dne v hodin 16 do místa radního najíti daly, že chtějí páni v tom popracovati, aby se mohl ten nedostatek mezi nimi vyhledati. Což strany cum conditione, totiž bez ujmy a ublížení spravedlivosti jednoho každého, ujaly


[spor nebyl vyřízen ještě ani počátkem března. 4. března předvolala rada městská před sebe na příští středu [9. III.] ke složení účtů berních Modesta Veselského, Vilíma Modletického, Jana Kandydulu a Daniela Ronovského; srv. fol. 15, Acta curiae 1605-1613, rkp. 55 v měst. archivu slánském. Spor měl neblahý vliv i na činnost krajských berníků, z nichž jedním byl právě zmíněný Modletický. Čtrnáctého března 1605 vyzval panovník mandátem s přivěšenou pečetí Slánské, aby přiměli berníky kraje Slánského k vymáhání zadržených berní. (Orig. v měst. archivu ve Slaném.) Analogických mandátů vyšlo v oněch dnech z kanceláře České komory do měst několik a mají všechny společný formulář].

Jiným všem pro změnu úřadů odklad učiněn do středy příští.

Consule domino Henrico Ernesto a feria 2. ipsa die sancti Antonii 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP