513. Císař Rudolf II. rozhoduje dekretem svým při měšťanů Kadaňských pod jednou a pod obojí na ten rozum, aby uvěznění na hradě Pražském čtyři sousedé Kadanští pod obojí byli propuštěni, pakliže se zaváží, že budoucně rozkazu císařských o náboženství vydaných poslušní a radě města Kadaně poddáni chtějí býti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 7. září 1604. Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R 109-14.

JMt. Římský císař, Uherský a Český král, pán náš nejmilostivější v milostivé paměti své jmiti ráčí, kterak jest léta tohoto 1604 při času památky a slavnosti Těla božího jak některým jiným předním městuom v království tomto Českém, tak i purkmistru a konšeluom města Kadaně jisté poručení učiniti ráčil, aby na týž den vedle starodávního chvalitebného křesťanského obyčeje a od církve svaté nařízeného pořádku tu v městě Kadani službu boží a procesí pro uctivost té převelebné svátosti netoliko sami ale i s obcí, cechy a cechmistry s náležitou křesťanskou pobožností vážně slavili a vykonali, a jestli by od kohokoliv toho se vedle téhož JMCské jim učiněného poručení nestalo, v tom aby týž úřad konšelský JMCské zprávu svou učinil a na to další odpovědi a resolucí od JMti očekával. Kteréžto milostivé poručení JMti když od nahoře jmenovaného ouřadu konšelského obci města Kadaně v známost uvedeno bylo a jim, aby vedle téhož poručení a nařízení JMti tak a nejinak poslušně a poddaně se zachovali, nicméně i pro uctivost též služby boží nebesa nositi pomohli, dostatečné napomenutí se stalo, ráčí JMCská toho jistu zprávu jmíti, že jsou se někteří z obce pod obojí se jmenující takovému poručeni JMti protivili a jemu nikoli dosti učiniti nechtěli, nýbrž, že by to proti svědomí jich bejti mělo, skrze Ferdinanda Štěrby od sebe promluviti dali.

O kterémžto od týchž osob skutečně prokázaném neposlušenství kdy jsou purkmistr a konšelé téhož města Kadaně JMCské skrze ponížené psaní své oznámili, a JMt čtyry osoby z počtu jich, totižto Ferdinanda Štěrbu, Volfa Trotša, Šebestiána Švarce a Zachariáše Freiingera sem na hrad Pražský do kanceláře české dvorské obeslati a zprávu purkmistra a konšelův města Kadaně jim v známost uvésti poručiti ráčil, tu že jsou se jmenované osoby i na místě vší obce města Kadaně zde nepřítomné pod obojí přijímající odpovědí a spisem svým JMCské proti té zprávě podané v hanění téhož ouřadu konšelského Kadanského vydali a, že by JMCskou týmž hanlivým psaním svým nedůvodně zpraviti a z pouhé zlosti své slovy jedovatými a krve žádostivými zanášeti měli, v též odpovědi a spisu svém doložili.

Což vše JMCská s radami svými v uvážení svém majíce, nad tím, že jsou týž nahoře jmenované osoby proti JMti králi a pánu svému tak těžkého neposlušenství se dopustiti, poručení JMti jim Kadanským o procesí učiněné jako by proti svědomí křesťanskému bylo, při sobě všetečně a nevážně vykládati a tudy JMCskou, křesťanskou a čest a slávu boží milující vrchnost, jako by jim věci, které by proti dobrému svědomí byly, poroučeti ráčil, dotejkati, nicméně i tu službu boží, která na den slavnosti Těla božího od věrných křesťanův jak pod jednou tak i pod obojí přijímajících od starodávna slavně, uctivě a pobožně se vykonává, tupiti a ouřad konšelský Kadanský tím zpuosobem naříkati směli, nemálo stížen býti ráčí: i poněvadž netoliko z spisu a odpovědi, ale i z oustního přiznání jich patrně se nachází, že jsou týž nahoře jmenované osoby s společníky svými takovému jistému a spravedlivému rozkázaní a nařízení JMCské dosti neučinily, a při procesí a službě boží (tak jakž od nejvyšších ouředníknov a soudcuov zemských a rad JMCské i jiných vzácných osob pod jednou i pod obojí přijímajících se děje) bejti nechtěly, a že jest ouřad Kadanský JMCské pravdivě, a to co samo v sobě bylo a jest, psaním svým zpravil, oni pak že jsou poručení JMCské nevážné zlehčily a týž ouřad konšelský nevinně dotejkaly, světle se nachází, z těch a takových příčin ráčil jest JMCská nahoře jmenované čtyry osoby pro takové jich cti a slávy boží zlehčení a proti JMCské přečinění vězením ztrestati poručiti a příčinu jmíti i dalším a větším trestáním k nim dáti přikročiti. Však přehlídajíce JMCská k přímluvám za ně učiněným, ráčí je na ten čas z takového vězení, však na ten jistý způsob propustiti poroučeti, totižto aby vejšjmenovaný čtyry osoby i na místě jiných konsortův svých na ten čas zde přítomných i v městě Kadani zůstávajících dostatečný zápis, že ise na budoucí časy tak podobným i jiným poručením JMCské nikoli protiviti, nýbrž ve všem se vedle nich poslušně a poddaně chovati, k ouřadu konšelskému všelijaké náležité šetrnosti zachovávati a takového neposlušenstvl na budoucí časy se vystříhati chtějí a budou, na sebe učinily. Což když se od nich stane, ráčí JMCská je z takového vězení poručiti propustiti, avšak pro takové jejich proti JMti dočinění dalšího trestání sobě na nich pozůstaviti. Decretum per imperatoriam majestátem in consilio Boemico Pragae 7. Sept. anno 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP