483. Administrátor a farářové konsistoře pod obojí přimlouvají se k arcibiskupu Pražskému za kněze Volf ganga Celierà, faráře pod obojí přijímajících v Kadani, a prosí, aby jemu od děkana Kadaňského a mnicha Kašpara žádná křivda a příkoří se nedělo, poněvadž již císař komisaře k urovnání sporů mezi pod jednou a pod obojí tamtéž nařídil.

V PRAZE, 18. června 1604. — Orig. v arch. arcibiskup, v Praze. Recepta ab anno 1604—1605.

Modlitbu etc. Co na nás ctihodný kně. Volfgang Celler, farář města Kadaně sub utraque communicantium, vznáší a jakého při nás opatření vyhledává, tolikéž při něm dva vyslaní od ouředníkův odtud z Kadaně přednesše nám psaní také oustně oznamovali, jakoukoliv stížnost týž kněz Volfgang sobě tu v svém spisu od kohokoliv býti pokládá, že to vše pravda jest, a oni chtíce takovou věc bez dalšího zaneprázdnění přetrhnouti k JMCské panu rychtáři se utekli a jemu taková ubližování stížili, v tom za ochranu a opatrování žádali; za odpověď vzali, že jak děkan tak i druhý pater Casparus mnich Kadanských sub una kjeho správě nepřináležejí, nýbrž vrchnost svou VknMt mají, nicméně že jsou se oni ouředníci před panem císařským rychtářem ohlásili, jestliže by ta věc opatřena nebyla a něco se od tý přístavní chasy a jako zvěři lité při městě Kadani zůstávající přitrefilo a sběhlo, že oni tím vinni býti nechtějí, tomu všemu VknMt z té jeho kněze Volfganga obšírné suplikací nám osobně přednesené, kterou VknMti příležitě v tomto psaní našem odsíláme, milostivě vyrozuměti moci ráčíte.

I poněvadž ty všecky věci na milostivé komisí JMCské pozůstávají, a již jisté osoby k tomu od JMCské za komisaře mezi oboji stranou sub una a sub utraque nařízeny jsou: a protož k VknMti za kněze Volfganga se přimlouvajíce žádáme věříce, že to při dotčených M. Janovi Michaelovi děkanu a páterovi Casparusovi, mnichu Kadanských, aby se proti němu faráři sub utraque spokojili a jemu žádné křivdy a příkon (když on jim pokoj dává) nečinili, dobrotivě a laskavě naříditi a opatřiti ráčíte. A což v té příčině k naší přímluvě od VknMti učiněno bude, my zase VMti vždycky rádi všelijakou volnost (dle naší nejvyšší možnosti) prokazovati připovídáme a chceme.S tím milost boží rač s námi býti. Datum v konsistoři Pražské, v pátek po památce slavnosti Těla božího léta 1604. Administrator a farářové konsistoře arcibiskupství prazsk. pod obojí přijímajících.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP