482. Císař Rudolf II. purkmistru a radě města Mladé Boleslavi: aby komisařům od císaře vyslaným, kteří mají uvázati se v dům bratrský zavřený i s pozemky k němu náležejícími a odevzdati to vše Bohuslavovi Hasištejnskému z Lobkovic ve správu, nečinili žádných překážek, nýbrž vydali jim dům i se vším příslušenstvím.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 3. června 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109-15.

Rudolf etc. Opatrní věrní milí. Není vás tejno, za kderými slušnými a hodnými příčinami ted před někderým nedávno jminulým rokem po vyhlášeni všem vůbec otevřených mandátův našich císařských, jimiž jsme všecky schůzky bratrské, kderéž se od obyvatelův království našeho Českého, víry a náboženství pikhartského se přidržících, vykonávaly a držívaly, přístně zapovědíti, ano také všecky zbory aneb domy, do nichž jsou se tíž Bratří scházívati obyčej mívali, zavřití a zabiti poručiti ráčili; skrze jisté osoby komisare naše k tomu vyslané tolikéž tu u vás v městě našem Mladého Boleslava nad Jizerou dům bratrský netoliko zavřín a zamčen jest byl a posavad zavřín zůstává, ale také jistým osobám z prostředku vašeho zatím až do dalšího a jinšího té věci opatření a poručení týž dům bratrský s dědinami, lukami, vinicemi, chmelnicemi a zahradami i jinými k témuž domu náležitými grunty k opatrování a správě svěřeny jsou a posavad v jich péči a opatrování zůstávaly a zůstávají. I poněvadž tíž gruntové všickni i s týmž domem bratrským a jiným vším, což k tomu náleží a jak by to koliv jmenovati se mohlo, na nás jakožto krále Českého a pána země jest přišlo a připadlo: vězte, že jsme urozeného Jindřicha mladšího Křineckého z Koňova na Loučeni a slovutného Jana Gerštorfa z Malšvic na Dyštěkryjích za komisaře k tomu naříditi a jim o tom obzvláštním psaním naším milostivě poručiti ráčili, aby oni, oberouc sobě k tomu jistý a brzký den, k vám do města Mladého Boleslava sjeli a tu předně, uvážíce se v týž dům bratrský, též dědiny, luka, zahrady a cožkoliv k tomu náleží, na místě a k ruce naší, to potom všecko zase ihned urozenému Bohuslavovi Hasištejnskému z Lobkovic na Boleslavi a Krulichu, věrnému našemu milému, jemuž jsme to vše zatím až do dalšího našeho o tom vyměření, poněvadž tu bytem jest a k tomu mimo jiné nejlépe dohlídati moci bude, poručiti a to jemu tolikéž skrze obzvláštní psaní naše v známost uvésti ráčili, v moc jeho postoupili. A protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste týmž od nás vyslaným komisařům našim, když by se k vám za tou příčinou dostali a to před sebe bráti chtěli, nestavějíc se v ničemž tomu na odpor, ani jiným (ač by se kdo co toho svývolně dopustiti chtěl) stavěti nedovolujíc, takový dům bratrský s jeho vším a všelijakým příslušenstvím ihned bez odpornosti postoupili a tak v tom se tak a nejinak poddaně a poslušně zachovali, jinak nikoli nečiníc. Neb na tom etc. Dán na hradě našem Pražském, ve čtvrtek po neděli Exaudi 1. 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP