480. Císař Rudolf II. nařizuje Bohuslavovi z Lobkovic na Mladé Boleslavi a Krulichu, aby zavřený dům bratří Boleslavských, jené s příslušenstvím na císaře připadl, od komisařův k tomu ustanovených převzal a prozatím k ruce císařové spravoval.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 3. června 1604. — Konc. v arch. místodrž. král." Česk. R. 109—15.

Rudolf etc. Urozený věrný náš milý. Není tebe tejno, že jsme teď před někderým nedávno jminulým rokein z hodných a slušných příčin skrze jisté vuobec vyhlášené mandáty naše všeckny schůzky bratrské, kderéž jsou se od obyvateluov království našeho Českého víry a náboženství pikhartského přidržejících vykonávaly a držívaly, přístně zapověděti a skrze tebe dům aneb zboř bratrský v městě našem Mladého Boleslava nad Jizerou zavříti poručiti ráčili. I poněvadž toho zprávu jinánie, že by k témuž domu bratrskému aneb zboru něco dědin, luk, vinic, zahrad, chmelnic a jiných gruntův náležeti mělo, kdeřížto grantové i s týmž domem a jiným vším, což k tomu náleží a jakž by se to koliv jmenovati mohlo, na nás jakožto krále českého a pána země jest přišlo a připadlo: protož nařídivši k tomu urozeného Jindřicha mladšího Křineckého z Ronova na Loučeni a slovutného Jana Gerštorfa z Malšvic na Dyštěkryjích, věrné naše milé, aby snesouce se o jistý a brzký den a tobě o něm oznámíc do Boleslave sjeli, v týž dům aneb zboř bratrský, též dědiny a jiné k tomu náležející grunty na místě a k rutce naší se uvázali a potom toho všeho zatím až do dalšího našeho o tom vyměření tobě v moc a opatrováni postoupili, a protož tobě milostivě poroučeti ráčíme, poněvadž bez toho na zámku Mladém Boleslavi v ten čas bytem jsi a ty to lépe nežli kdo jiný vyříditi a opatřiti moci budeš, aby takový dům bratrský s tím, což k tomu náleží, což tak od týchž komisařův našich postoupeno jmíti budeš, v moc a opatrování své přijal a k dobrému našemu řídil a spravoval. Na tom oc. Dán na hradě našem Pražském, ve čtvrtek den sv. Erazima. 1. 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP