479. Komora česká purkmistru a rade města Mladé Boleslavi: aby strany luk, rolí a jiných věcí, náležejících k domu bratrskému, nic nového nezačínali, aniž je komu jinému, než jak o tom loni poručeno bylo, pronajímali až do brzkého o tom rozhodnutí císařského.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1. června 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R 10—915.

Moudří a opatrní přátelé milí. Duův teď nedávno jminulých učinili jsme osobám těm, spolusousedům vašim, jimž na ten čas správa domu bratrského a gruntův k němu náležejících tu u vás v Boleslavi svěřena jest, psaní, poroučejíc jim o tom, aby vedle JMCské pána našeho nejmilostivějšího milostivého k tomu dovolení urozenému pánu panu Bohuslavovi Jáchymovi z Lobkovic na Krulichu a Mladém Boleslavu, JMCské radě, někderá k dotčenému domu bratrskému náležící luka tak jako předešle někderým osobám spolusousedům vašim na jistý plat pronajali. I dává se nám zpráva, jakož pak i v psaní nám od vás na komoru doslaném toho se dokládá, že byste vy mezi tím někderým jiným z sousedův vašich, něco také k obci týchž luk pronajíti a jich užívati jměli, čehož vám pod tím činiti a tak dalece se toho ujímati nenáleželo. A poněvadž pak na to, co by se dále jak s těmi lukami a rolími i jinými věcmi činiti jmělo, od JMCské a to v brzkých dnech a nejdéle v týmdni pořád zběhlých místnou resolucí sobě danou míti budete: protož jménem a na místě JMCské poroučíme vám, abyste se toho zatím hned dokonce v ničemž neujímali, nýbrž toho při způsobu předešlém, tak jakž o tom loňského roku poručeno jest, zanechali jinak nečiníc, neb na tom etc. Dán na hradě Pražském, v outerý po božím Nanebevstoupení 1. 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP