477. Komora česká žádá od rentmistra Eliáše Smidgrabnera a od správce úřadu "puchhalterství" českého Konráda Škréty dobré zdání, jak by se sněmem l. 1604 povolená nová sbírka ze zlatohlavu, stříbrohlavů, ze zlata a stříbra všelikého, z klenotův a nádob z drahého kamení, ze sobolů a rysü na kupce mohla vyměřiti a uložiti.

NA HRADE PRAŽSKÉM, 31. května 1604. — Konc. v arch. místodrž. Král. Česk. S. 15—10.

Urození a opatrní, páni a přátelé naši milí. Na sněmu minulém a teď nejposléze na hradě Pražském držaném jest JMCské pánu našemu nejmilostivějšímu od pánův stavův království tohoto to v moc dáno, co se sbírky z zlatohlavův, stříbrohlavův, z zlata neb stříbra taženého neb uncového, tkanic zlatejch neb stříbrných, též holzpantův, zápon, armpantův, štiftův, růží, medají a knoflíkův zlatejch i jinejch všech s drahými kameny a perlami řetězův a klenotův a zvláště těch neužitečných šmelcův, i také z rozličných sklenic a nádob jaspisových, křišťálových a jiných k tomu podobných z drahého kamení, též z sobolův a rysův, což se toho koliv prodává buď od křesťanův aneb židův, dotejče, že JMCská za tento rok jak na dvorské tak i domácí kupce jisté a slušné vyměření a sbírky podle milostivé vuole a libosti JMsti uložiti moci ráčí: i poněvadž se podle téhož směmovního snesení některá svolení v pondělí po sv. Trojici nejprve příští odvozovati a vybírati začnou, protož aby i v této příčině jak čas tak nicméně to, co by kdo z týchž kupcův takové sbírky dáti a odvozovati měl, oznámeno býti mohlo, jménem a na místě JMCské vám poroučíme, abyste snesouce se o jistý brzký den společně v hromadu sešli, o té věci mezi sebou promluvili a potom bedlivě rozvážili, co by na dotčené kupce, jaká jmenovitě sbírka, zdali ouhrnkem aneb z každého kusu zboží a co z kterého podle slušnosti, náležitosti, uloženo býti mohlo. A co se vám v té věci za slušné [viděti] bude, o tom nám zase bez meškání zprávu vaši na komoru učiníte. Na tom etc Dán na hradě Pražském, v pondělí po Božím Nanebevstoupení pána Krista léta 1604.

Panu rentmistru Eliášovi Šmidtgrobnerovi, panu Kundratovi Skřetovi, správci ouřadu puchlialterství českého, Severin Rudnar a Jan Duchoslav, Jan Sferin a Jan Ješín, Ondřej Koutek a Jan Kos.
Přihlásit/registrovat se do ISP