474. Nejvyšší kancléř království Českého jménem císařovým hejtmanovi hraje Litoměřického ze stavu panského nařizuje, aby úřad svůj za důležitými příčinami nadále podržel; poněvadž pak druhý hejtman Kaplíř z Sulevic nemocen jest, že císař ustanovuje za hejtmana krajského Volfa Žoldana Štampacha a oběma poroučí, aby kraj vyzdvihli a bez odkladu přitáhli s lidem ku Praze.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 24. května 1604. — Konc. v arch. c. k. místodrž. král. Česk. K 26—2.

Službu etc. Vyrozuměl sem z psaní, kteréž mi spolu s panem Kaplířem z Sulevic a na Cížkovicích činiti ráčíte, za jakými příčinami [byste] ouřadu hejtmanství krajského v kraji Litoměřickém déleji na sobě zdržovati moci neráčili. Načež zase nečiním VMti tejné, že jest JMCská pán náš nejmilostivější z jistých a hodných příčin, aby hejtmane krajští předešlého roku týž ouřad déleji na sobe zdrželi a jej i po vyjití času jich až do dalšího poručení JMCské spravovali, poručiti a k nim té nepochybné naděje býti ráčil, že prohlédajíc k nynější veliké potřebě a těmto nebezpečným časům beze všech vejmluv to k sobě přijmou a JMti milostivou vůli v tom naplní, jakž pak VMti to ode mne skrze psaní nedávno minulých dnův v známost uvedeno bylo. Poněvadž pak již neníčko toho, aby krajové což nejspíš vyzdvihováni byli, největší potřeba nastala, a sem ku Praze stížně táhli, kdyby teprva páni hejtmane krajští proměňováni býti měli, nemohl by než veliký zmatek v tom se státi: pročež VMti jménem a na místě JMCské poroučím, od osoby pak své ujcovsky napomínám, abyste podle předešlého VMti učiněného psaní týž ouřad hejtmanský na sobě zdrželi (v čemž žádný VMti slušně za zlé míti nemá a nemůže) a tím spíšeji vyzdvihnouce kraj litoměřický sem ku Praze dne ani hodiny tím neodkládajíc táhli a v tom osobou VMti nic sjíti nedali. Že pak pan Jaroslav Kapllř na zdraví svém nedostatečný jest, JMCská ráčil jest na místo jeho pana Volfa Žoldana Štampacha hejtmana krajského podle VMti naříditi, o čemž mu také obzvláštním psaním ode mne oznámeno jest. Vědouc oc. Dán na kanceláři Pražské, v pondělí po neděli Kogationum léta 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP