460. Císař Rudolf II poroučí Johance Hrzaňové z Sulevic, aby na gruntech svých žádných schůzí bratrských nebo pikhartských netrpěla a o tom, že tah se zachovala, do tří neděl se vykázala. — Podobné nařízení vydáno také jiným osobám dole uvedeným.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 29. Mart. 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Urozená nám milá. Zprávu toho jmíti ráčíme, že by na gruntech tvých zbory a schůze bratrské neb pikhartské držeti a dopouštěti jměla. Což jestli že by tak bylo, a ty proti tak tuhým mandátům a zápověděm našim a slavných paměti předkův našich toho dopouštíš, bylo by nám do tebe netoliko s nemalým podivením, ale i stížné. A protož tobě přistně pod nemilostí naši poroučeti ráčíme, aby takové zbory a schůze vedle nahoředotčených mandátův našich ihned dokonce zastavila a jich na gruntech tvých viceji netrpěla a, že jsi tomuto poručení našemu dosti učinila a v tom se vedle něho poslušně zachovala, toho po dodání tobě listu tohoto ve třech nedělích pořád zběhlých před námi ukázala, jinače nikoli nečiníc. Dán na hradě Pražském, v pondělí po neděli postní, jenž slově Leatare, léta 1604.

In simili Vilémovi Lvovi z Řičan na Bezdéchově, Anně Lukavecké z Malovic na Kamberce, Paní Dorotě hraběnce z Firštnberku, panu Hans Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova a na Bzenci a Hradci.
Přihlásit/registrovat se do ISP