459. Císař Rudolf II. na správu administrátora a farářův konsistoře pod obojí o sádosti bratří Vlasenských zapovídá těmto schůse pokoutní a poroučí, aby pobožnost svou konali v kostelích Pražských.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 16. března 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. R. 109—15.

Jaká jest odpověď na zprávu administrátora a farářův konsistoře Pražské pod obojí od bratří, kdeřl se Vlasenští Pražští jmenují a podpisují, zase podána, té jest JMCská milostivě vyrozuměti a v uvážení jmíti ráčil. I poněvadž žádost jich neslušná se býti uznává, a v městech Pražských nemálo kostelův jest, protož aby se oni Vlasenští do těch scházeli, tu se, kdež toho místo jest, modlili a slova božího poslouchali. Decretum 16. Martii anno 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP