456. Komora česká opětuje své nařízení Kolínským, aby vypravili do Prahy ke složení účtův o plat komorní, posudné a groš dědičný plnomocníky své a výběrčí u nich nařízené, poněvadž vyslaní jich při sněmu bez vyřízení toho odjeli domů.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 5. Mart. 1604. Konc. v arch. místodrž. král. Česk. S. 260-1.

Moudří a opatrní přátelé milí. Byvši zde někteří vyslaní vaši k sněmu obecnému již jminulému a měvši v ouřadě mintmistrském vedle předešlého napomenutí a vám o to učiněného psaní dostatečný oučet o plat komorní, též posudný a groš dědičný, což toho až posavad od vás odvedeno neb zadržáno jest, vykonati a při tom peníze vostatní, což by se toho koliv vyhledalo, odvísti, toho sou nevykonali a toliko na malou chvilku zastavivši se při témž ouřadu zase bez vyřízení té věci na místě nepostavili a s tím zase domů odjeli, což jest poněkud s podivením, že mohouc sobě cesty uspořiti svývolně k dalším pojezdům příčinu dali. A poněvadž pak na tom, aby týž oučet s vámi jak o dotčený plat komorní, tak i obzvláštně s vejběrčími o přijaté od nich peníze posudného a dědičného groše vykonán, a ostatní peníze bez zadržování dalšího odvedeny byly, [nemálo záleží]: protož jménem a na místě JMti vám poroučíme, abyste, vypravice zase týž osoby a výběrčí u vás nařízené sem do měst Pražských a dadouc jim o tom, co a jak mnoho platu komorního a do kderého času sem do ouřadu rentmistrského odesláno neb na čem poraženo jest, a co ho ještě k odvedení pozůstává, dostatečnou zprávu, takový oučet o obojí věc pořádně vykonati i také peníze ostatní, což se jich k odvedení pozůstává, zde při témž ouřadě na hotově vyčísti dali, tak aby ta věc náležitě vyřízena byla a potřebí nebylo k vám se o to tak začasté dopisovati. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v pátek po neděli masopustní 1. 1604. Kolínským.
Přihlásit/registrovat se do ISP