455. Komora česká kárajíc obec židovskou Pražskou, že nestalo se dosud vedle daného rozkazu obnovení starších židů, obecních starších a rychtáře židovského, nařizuje přísně, aby ve 2 dnech nejdéle seznam, osob k té obnově za způsobilé uznaných do komory byl zaslán.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 4. března 1604. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. J 4-5.

Starší židé Pražští! Víte o tom, že sobě od nás poručeno jmáte, abyste zvolíce mezi sebou jisté osoby, kderéž by roku tohoto způsobem předešlým za starší židy, též starší obecní a rychtáře potvrzeny a vyhlášeny býti jměly, ty nám zejména poznamenané na komoru neprodleně odeslali, čehož že se posavad od vás nestalo, tak že mezitím netoliko několiko drahně dní ale i neděl prošlo, a tedy poručení naše zlehčeno jest, nejsme s rami v tom dobře spokojeni, jakož pak dnešního dne v komoře dvoum [sic] z prostředku vašeho o tom místně oznámeno jest. A poněvadž se pak táž obnova skrze JMCské pána našeho nejmilostivějšího radu a prokurátora v království Českém pana Floriana Daniele Mějstřického z Vatikánu a osobu jednu dle předešlého způsobu od nás k němu přidanou, dá-li Bůh, v outerý nejprv příští konati jmá: protož jménem a na místě JMCské vám poroučíme přikazujíc, abyste zachovajíce se poslušně vedle předešlého poručení našeho nám bez meškání, tím nikoliv neodkládajíc, osoby ty, kderéž byste k té obnově za hodné mezi vámi uznali, na obzvláštním rejstříku zejména jmenovali a takové poznamenání, dáli Bůh, zejtřejšího dne konečně aneb nejdéle pozejtří na komoru podali. A buď že takové poznamenání nahoru podáte neb nepodáte, tedy nicméně k tomu dni outernímu obec všecknu nahoru na rathous obešlete; nebo pokudž toho poznamenání nám neodešlete, tehdy nicméně ta obnova osobami těmi, kdeří k tomu od nás za hodné uznáni budou, na týž den se vykoná. Jinak nečiníc, neb na tom etc. Dán na hradě Pražském, v první čtvrtek v postě, jenž jest 4. den měsíce března 1604.
Přihlásit/registrovat se do ISP