25 Rudolf II Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu a Vilímovi Vostrovcovi z Královic, aby Jindřichovi Chotouchovskému z Nebovid rybník Zbislavský, někdy ku, klášteru Sedleckému náležející, do desk zemských jako jeho dědičný vepsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 27. června. — Kvat. "Zel. rei." od 1589—94., č. 48, F. K. 15.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, slovutnému Jindřichovi Chotouchovskému z Nebovid na Žlebích, věrnému našemu milému, rybník Zbislavský řečený, někdy k klášteru Sedleckému náležející a v kraji Čáslavském u vsi jeho Zbislavě ležící, kteréhož jest posavad zástavbu v držení byl, s vokrajky i s jiným vším a všelijakým k témuž rybníku od starodávna příslušenstvím, se vší zvolí a plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichžto nadepsanej rybník od starodávna záleží a jakž jsou toho předešlí opatové nadepsaného kláštera Sedleckého v držení a užívání byli, žádného práva, panství, spravedlivosti, ani které zvláštnosti tu sobě, dědicům svým a budoucím králům Českým, ani těm osobám duchovním i světským, jimž by ta vejplata téhož rybníka náležela, nynějším i budoucím, na tom na všem nepozůstavujíc, za šest set kop grošův českých dědičně prodati ráčili, tak a na ten spůsob, kdež jest předešle jmenovaný rybník se vším jeho příslušenstvím někdy byl duchovní a zápisní, že již dále na budoucí a věčné časy nemá slouti a býti zápisný ani duchovní, než dědičný etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po svatém Janu Křtiteli léta etc. devadesátého druhého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP