18. Rudolf II. Hertvikovi Zejdlicovi z Senfeldu a Vilímovi Vostrovcovi z Královic, aby Radslavovi Vchynskému ze Vchynic za postoupený] a k panství Křivoklátskému přidělený stateček Hracholusky lesy a grunty od panství Krupeckého dědičně mu oddané do desk zemských vepsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 25. dubna. — Krát. "Zel. rel." od 1589—94., č. 48 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrni naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, statečnému Radslavovi Vchynskému ze Vchynic na Teplici a Doubravské hoře, radě naší, věrnému milému, dědicům a budoucím jeho, proti postoupení nám statečku jeho Hracholusk k panství našemu Hrádku Křivoklátu, tyto nížepsané kusy lesův a gruntův od panství našeho Krupeckého ve dvou tisících pěti stech kopách groších [sic] českých dědičně oddati ráčili. Předkem kus lesu na vrchu, slově Milperk, při vsi Eichwaldu ležící, item, mejta těch posekaných lesův nad touž vsí Eichwaldem a odtud dále ty veliké vyspělé lesy podle potoka, jenž slově Eichwasser, až ku píle poplatní, kteráž tu na témž potoce Eichwaldském vystavena jest, a opět odtud dále nahoru až k těm lesům, kteréž jsou kverci hor cínových v Altenberku jminulého osmdesátého čtvrtého léta na smejcení toliko kromě gruntu od téhož panství Krupeckého, též podle o to s nimi učiněné smlouvy, do třicíti let k vyvezení a uprázdnění na jistý spůsob koupili, a dáleji odtud až k mejtům a lesům našim, kdež před lety Krupeckým nemálo dřiví prodáno jest a ještě se prodává, a opět dále až k lesům, kteréž někdy Hynkovi Rausndorfovi dotčeného osmdesátého čtvrtého léta oc, též od panství Krupeckého, v těch místech prodány jsou, i ten potůček, kderýž tu mimo lesy téhož někdy Hynka Rausndorfa a svrchu jmenovaný vrch Milperk teče, slově Bystřička, též také díl potoka Eichwaldského, což nám tu tak náleží, pokud a jak daleko týž potok podle výš jmenovaných oddaných lesův teče a v těch místech mezuje, tak jakž mezníci a hranice, kteříž při smlouvě mezi nimi pozůstávajícími a těmito oddanými lesy vnově zděláni jsou, to vše dále patrně ukazují a což tu tak nám náleželo a čeho jsme až do tohoto prodaje v těch místech v držení a užívání býti ráčili, se vší zvolí a s plným panstvím, žádného práva, spravedlivosti tu sobě, dědicům našim a budoucím králům Českým nepozůstavujíc, jakž smlouva trhová, kderéž jest datum v pátek po svatém Jiří tohoto devadesátého druhého léta oc, s jistými strany toho gruntu, z kderéhož dříví kverkům Altenperkským prodáno bylo, i jinejmi někderými vej niinkami v sobě siřeji obsahuje a zavírá. Tak že oznámené kusy lesu jemu dědičně prodané i se vším jich příslušenstvím dále na časy budoucí a věčné nemají býti a slouti zápisné, než etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu den svatého Marka evangelisty Páně léta devadesátého druhého etc
Přihlásit/registrovat se do ISP